Skip directly to content
 • 06 me 2019

  01 05 2019 Messenger Olès

  Gen bagay ki vrèmam etonem. Madan Wendy avek Anedrson. Li ankete Anderson sou 6 ti moun nou yo, ke nou gen lot pwojè pou yo -a. Anderson te ban mwen mesaj la. Jan madanm lan fèl la, tankou nou pat gen pwoje ak yo.

  Mwen panse madan Wendy pa dwe gen anyen poul wè nan afè ti moun nou yo. Mwen panse tou nou pat gen nan tèt pou nou te abandone ti moun yo.

  Mwen dako pou mandel kanpe ak tout kontak ak ti moun nou yo. Sil kontinye, wa pwan lot etap.

   

  17 04 2019 Messenger Olès

  Mwen resi jwenn sab jodi-a. Demen dye vle bos Jean ap koule beton-an. Lot bagay dlo nou ap mache trè byen. Avek Ronaldo sa mache pi byen. Nou te gen yon galon Antiscaline li fini. Mwen te rele Sani Suisse. Galon-an vann 35 USD. Mwen te mande William prete nou lajan pou 2 galon. Paske nou paka fonksyone san li. Yanskian te pran kob nan men William, li achte pou nou. Se nan Sani Suisse nou jwenn li. Mwen te tou mande reklame yon TDS ( aparey pou teste dlo ). Map jwenn yo demen dye vle.

   

  04 04 2019 Messenger Olès

  Yo fini net avek enteryè basen an. Li te fè yon dezyem Beton ankò nan fon-an. Kounya lap randwi tèt blok dekoupaj yo. Lendi dye vle bos Raymond ap komanse achapant kouvèti-a.

   

  03 04 2019 Messenger Olès

  Se prezidan Messac Friscat ak 2 lot moun. Li konseye pou nou ta fè yon tablo Kleb Rotari ki finanse pwoje a, ak sipèvizyon kleb Rotari Gonayiv la. Mwen dako mwen panse wap dako tou. Lap bay fel pou nou gonayiv. Nou kap peye. Nan lot vizit pou yo ta fe foto ak tablo a.

   

  03 04 2019 Messenger Olès

  Friscat te relem maten-an pou di. Yap yap viziten jodi-a. Map tann yo.

   

  28 03 2019 Messenger Olès

  Basen-an fini krepi ak komanse randi. Kochon mwen te achte pou repèpleman li malad. Konsa mwen tiyel pou viann. Malerezman.

   

  25 03 2019 Messenger Olès

  Krepisaj andedan basen-an preske fini. Lajan basen-an fini. Mwen panse prete nan lajan jaden-an paske nou pap itilize tout kounya. Jis pou nou pa kanpe ak basen-an. Wa dim saw panse.

 • 28 fevrye 2019

   

  18 02 2019 Nan telefòn avèk Olès

  Tout moun anfòm. Sof Osnel. Li te gen vant fèmal epi li te ale lopital. Roselène manman Jedeline malad tou li menm. Man Antonio te pèdi mari l’. li te mouri yè Sen Domeng kote li t’ap viv depi plis pase 15 zan.

  Rezilta lekòl yo nan moman nyèl la pa bon menm.

  Nou kòmanse ap konstui yon rezèvwa. Nou te fouye baz yo. Nou te pase pa anpil difikilte pou nou jwenn kantite dife pou rann konstriksyon an solid. Tout peyi a te bloke akoz manifestasyon yo. Poko genyen pèsonn nan Rotary klèb la ki te pase wè nou. Olès pa ka rive jwenn Friscat (reponsab klèb la).

  Nou preva nan pwojè a 6 chanm men antreprenè a panse ke fòk nou ta konstui 7 chanm pou kenbe stabilite batiman an.

  Sani-Suisse, fim pou enstalasyon tip osmoz la te deja anonse plizyè fwa jou w’ap vini pou entalasyon an, men akoz de tout boulvèsman sa yo ki te genyen prèske tout kote, vin rann ke yo toujou ap mande pou repòte travay yo.

  Fòk nou genyen yon chita pale serye ak kèk nan jèn yo, pou nou ka wè kòman y’ap panse pou fiti yo. Nou te prevwa sa nan pwochen vwayaj sa.

  Enstasyon kouran an ap byen fonksyone, men pa gen kouran pou kounye a paske manke gen solèy. Yon fwa solèy la vin cho, enstalasyon kouran an monte tousuit.

  Depi an desanm, lè nou fin branche nan tiyo piblik la, nou vin gen dlo 24 sou 24 epi 7 jou sou 7.

  Nou toujou ponpe de fwa pa jou, men nou pa jwenn plis pase 1. 000 lit pa jou paske pa gen lapli. Nòmalman nou itilize 2. 000 lit pa jou.

  Travay mason nan kay Sen-Àn yo fini, kèk ti detay ki rete. Nou dwe ranje dal la ti blòk yon fason pou dlo lapli a nan tiyo yo. Macheskalye a poko fini nèt.

  Materyo pou konstriksyon yo vin pi chè de jou an jou. Se gwo ogmantasyon pri sa yo ki lakoz tout latwoublay sa yo. Te gen yon tan yon kamyon sab te koute 5.000 goud, apre 7. 500 goud men kounye a 10. 000 goud.

  Elvaj bèt nou an fè yon gwo pèt. Bèf yo byen men nou pèdi anpil nan kochon ak nan poul nou yo. Lakay vwazen nou yo tou. Te gen yon moman lakay William, pitit Olès la, poul yo t’ap mouri pa dizèn chak jou.

  Nouvo pye banann nou te plante yo prèske fin mouri

   

  Nou te plase yon espas pou plante legim k’ap byen mache, li gen ladan: tomat, chou, karòt, berejèn.

 • 10/12/2018

   

  Nan telefòn avèk Olès

  10 12 2018


  • Tout moun anfòm. Timoun yo gentan fin fè premye egzamen yo.
  • Nan Sent-Àn, travay sou plafonnaj la ap byen mache. Anndan tout bagay fini. Pou kounye a bòs yo ap travay nan pati devan an. Apre sa se pral pou tèt mi yo ansanm ak pati dèyè a. Lajan ki te la pou travay sa yo ap fini samdi. Olès te peye tou 200.500 goud kòm salè (2.300 ewo) ki reprezante de fwa kòb materyo yo.
  • Yonn nan manman bèf yo nou ka di li plenn. Pou lòt la nou poko ka kouri di sa.
  • Yonn nan femèl kabrit yo bay de nouvo kabrit men yo pa t’ viv plis ke de jou.
  • Pomad Papi Frans te pote pou maladi po Nerlande la te ede li anpil.
  • Frans fè nou konnen ke li te bay yon montan de 8.000 dola ameriken pou fim sa ki ofri l’ enstalasyon pa osmoz  la. Lajan sa reprezante 80%. Apre plasman an ki prevwa nan dezyèm semèn mwa janvier, l’ap bay rès la. Jan sa te pwomèt, Frans dwe remèt bay Olès  plan sou enstalasyon an.
  • Frans te voye lajan pou mwa desanm nan (4.500 dola us) ansanm ak tout premye avans yo bay Olès.
  • Pi a toujou kontinye ap bay 2.000 lit dlo chak jou
  • Rakò sou kanalizasyon piblik la bay anpil anpil dlo. Otorite yo poko janm pase yon kontènou deja ekonomize 10.000 goud (115 ewo) paske nou ta dwe achte dlo epi fè deplasman nesesè pou sa.
  • Latwoublay ki te gen nan peyi a.
  • Yo te peye jewonèt la, kounye a ak notarye kapab fèt. Se gwo moso teren an kote kay Sen Franswa ye ya. Pou li menm nou te peye 23.000 dola US apre tranbleman tè a. nou gentan bay deja yon avans ki se 1.000 dola us sou 20% frè notarye a. li rete nou pou nou bay 3.600 dola us.

              IBESR te vin kontwole. Yo toujou egzije nou pou nou angaje yon travayè sosyal. Ajan yo te ede nou konplete dosye yo yon fason pou nou kapab reprann koulè nou ki se « vè » olye ke se « jon »

 • 17/09/2018

  Dyalòg nan telefòn avèk Olès
  23 07 2018
  Tout moun anfòm
   
  Tout moun fè mwayèn sof Sam, Djef, ak Guilène. Apre yo menm, tout moun pase pou ale nan lòt klas.
   
  Tout bagay regle pou dechajman konntenè a. Duran pral tcheke yon elevatè pou leve pwa lou yo ansanm ak tout batri yo. Sen Michèl nou te rele anpil moun pou ede nou.
   
  Pi ya kontinye ap bay anpil dlo. Plis ke 2.000 lit dlo chak jou. 
   
  Enstalasyon elektrik la byen konwole. L’ap byen fonksyone la.
   
  9 daout, Olès pral wè pitit fi li Myriam ki abite Boston. Mami Olès deja ale. Y’ap tou fete 40 tan maryaj yo nan dat 24 daout sa la. Pandan tan sa, Chedeline dezyèm pitit fi Olès la ap voye je sou òfelina a.
   
  Nerlande pa pi mal kounya. Apre anpil rechèch, doktè yo rive jwenn mwayen pou yo kontwole maladi po li a.
 • 06/08/2018

  Messenger Olès
  01 08 2018
  Nou gen pwoblem kouran yeswa. Ni se pa pwoblem batri. Sa rive a 11 ze li tonbe. Limye ve kote ki make inverter on ki limen. Erezman se pat yon gwo pwoblem. Yon breke ki te tonbe. Mw te rele elektrisyen ki konn travay pou nou. Se li menm ki we sa. Li fe kek tes nan kay la. Li pa remake sak koz sa. Kounya tout bagay ap mache nomal.
   
  Messenger Olès
  27 07 2018
  Robenson al nan kan jodi-a nan pawas Veret. ak yon nan legliz la ( Les engagés du christ.) Lap retounen madi pwochen. Lot bagay. Yvette fe yon aksyon ki grav anpil. Pou mwen li ta dwe deyo nan Ofelina. Mwen deja konnen wap vle yon chans pou li. Mwen ap manmi Oles te obseve li deja. Likontinye ale lakay gason. Fwa sa li endispoze kay la. Yo chechem pou pranl. E sa rive deja endispoze nan menm kay sa. Mwen deja dil se apre mwen fin diskite ak ou, poul konnen si lap gen chans. Se yon move imaj pou ofelina. Tout gran medam gen pwoblen ak sak pase-a. Saw panse?
   
  Messenger Olès
  27 07 2018
  Batri yo byen desann ak teknik e anpil moun. Tout bagay nan garaj la.
  Mwen resevwa. 13 dwoum.6 vali valiz. 2 bwat an katon. 2 bwat batri yo ak 18 chez. Moun ki te vin ak Durand pou ede nou ak aoarey la te fe gwo konsiderasyon pou nou. Nou te peye 3000 goud. Mw bay 3 nan chez yo. Yo te mandem sa.
   
  Messenger Olès
  26 07 2018
  Nou resevwa tout bagay. Nou nan wout.
   
  Messenger Olès
  24 07 2018
  Mw te bliye diw sa. Ronaldo te double klas lane denye. Ane sa anko li pa travay poul admi. Pe a metel deuo. Men li fe yon konsiderasyon. Lap ka al fe reto nan lot kote. Mwen deja enskril nan menm lekol ak wilken. Li ki fe chwa.
   
  Dyalòg nan telefòn avèk Olès
  23 07 2018
  Tout moun anfòm
  Tout moun fè mwayèn sof Sam, Djef, ak Guilène. Apre yo menm, tout moun pase pou ale nan lòt klas.
  Tout bagay regle pou dechajman konntenè a. Duran pral tcheke yon elevatè pou leve pwa lou yo ansanm ak tout batri yo. Sen Michèl nou te rele anpil moun pou ede nou.
  Pi ya kontinye ap bay anpil dlo. Plis ke 2.000 lit dlo chak jou. 
  Enstalasyon elektrik la byen konwole. L’ap byen fonksyone la.
  9 daout, Olès pral wè pitit fi li Myriam ki abite Boston. Mami Olès deja ale. Y’ap tou fete 40 tan maryaj yo nan dat 24 daout sa la. Pandan tan sa, Chedeline dezyèm pitit fi Olès la ap voye je sou òfelina a.
  Nerlande pa pi mal kounya. Apre anpil rechèch, doktè yo rive jwenn mwayen pou yo kontwole maladi po li a.
   
  Messenger Olès
  22 07 2018
  Mw te kominike ak pe Gedeon ye swa. Kontene-ap rive nan kay yo mekredi dye vle. Map cheche bagay nou jedi maten. Lot bagay Myriam e ta vle mw ak yo boston pou 40em anivese maryaj mw. Lap tcheke sa. Li pwobabl poum ale fe 2 ou 3 semen ak yo avan 15 out. 28 out se dat kap fe nou 40 ane marye. Ma enfomew lel banm mw dat depa.
   
  Messenger Olès
  19 07 2018
  Mwen gen yon kouzen ki mouri san malad potopwens. Fineray la ap fet samdi dye vle. Mwen pwale. Ou te wel 2 ou 3 fwa. Dokte Arry. Si kontene-a genran li posib poum tann pou resevwa bagay avanm retounen.
   
  Messenger Olès
  18 07 2018
  Gen 3 nan mesye dam yo, tant ak tonton yo te mandem pou al fe 15 jou ak yo. Yo dako pou ale. Se Dieunise, Ylianette ak wikenn. Yo pwale demen dye vle. Matant Ronald vini jodi-a tou made pou lal fe kek jou tou ak yo. Yap vin chechel vandredi dye vle.
   
  Messenger Olès
  09 07 2018
  Se yon gwo ere gouvenman fe. Le li deside monte pri gaz yo. E se gwo montan. Gazolin 85 goud anplis. Nap espere tout bagay antre nan kalm. Malgre li tounen sou desizyon-an. Pep la poko vle kanpe. Nap swiv.
   
  Messenger Olès
  08 07 2018
  Peyi dayiti gen anpil pwoblem. Potopwens bloke depi ye. Apre gouvenman soti kominike gaz la monte. Depi maten moun pa soti. Se kraze boule. Dechouke. Maket. Otel. Magazen.
   
  Messenger Olès
  06 07 2018
  Nou kontan viktwa Dyabl rouj la. Se yon ti kominote ayisyen belj ki gen isit.
   
  Messenger Olès
  06 07 2018
  Mwen achte 82 ti poul. Mw voye foto yo. Nou swete beljik bon chans. Anko nan 1 e ak kek minit.
   
  Messenger Olès
  05 07 2018
  Ye Nerlande te ale nan randevou. Rezita ekzamen yo pa gen gwo pwoblem. Li pwobabl poul fe yon bon ti tan nan potopwens poul swiv tretman.
   
  Messenger Olès
  01 07 2018
  Mekredi ak jedi denye wolchaday pat anfom ak yon fyev. Mis Merceda te vini. Li te bali yon sewom. Kounya li bon. Nerlande komanse amelyore piti piti. Dokte a te preskri medikaman. annatandan rezilta yo. Mwen te achte yo yo komanse fe bon efe. Sete nan tou 2 men ak nan 2 pye deye jenou yo.
   
 • 28/05/2018

  Messenger Olès

  19/05/2018

  Pou taptap la mw bay bos la 20 000 goud poul achte pyes yo. Apre lel fin ranjel nap antann pou men dev. Travay beton an preske pou fini.

   

  Messenger Olès

  17/05/2018

  Gen yon mekanisyen ki te soti potopwens. Mwen te fele gade taptap nou-an ki gen preske 1 an depil pa fonksyone. Ponp gaz pa bon. Injecteur yo pa bon ak kek lot ti pwoblem. Mw prete nan kob ti tatap la poul achete pyes yo jis poul pa elimine tankou ti bis la. Bos la pa jwenn enjekte yo. Se Miami li voye achte yo.

   

  Messenger Olès

  09/05/2018

  Bos charpant ak feraye ap fini ak kintra yo demen ou vandredi. Yo gen det pou ouvriye ki travay ak yo. Eske wap jwenn lajan pou yo? Twati a ap pare pou resevwa beton nan semen pwochen. Pou sa bos Jean ap bezwen yon avans poul peye konpayi kap koule beton-an. Denye montan ou te voye nan mwa avril la. Mw te bay bos yo li kom avans. Mw toujou gen det materyo pou Maçon. Mw te voye foto lis mains d'oeuvres yo pou ou.

   

  Messenger Olès

  04/05/2018

  Mw fe laboure yo pati nan lakou-a. Mw prete nan kob ti tatap. Mw komanse plante mayi ak pwa kongo. Mw fe komand plan bannan poum plante nan ravin yo.

  Mwen plante manioc dous tou.

   

  Dyalòg nan telefòn Olès

  16/04/2018


  • Tout moun anfòm
  • Olès dwe ale chèche yon lòt bidjè anplis pou kay Sent-Àn nan. Samdi li pral lavil l’ap tou pase labank avèk pwovizyon yo. L’ap tou voye plis presizyon bay Frans sou kòman kòb la a depanse,
  • Olès te gen yon diskisyon avèk Ti Lou, yonn nan ouvriye yo. Lè Olès ba li fè yon travay li toujou pran yo pou twòp epi l’ap mande pou ogmante kòb li. Pliske li pa janm vin travay ankò depi yon bon ti tan, Olès pa aksepte bay li sa te mande a. Aprè yo te fin peye mwa mas, Ti Lou pa janm vini ankò. Olès ap chèche yon moun pou ranplase l’. l’ap eseye pou li jwenn gason ki gen plis laj jiskaske li jwenn yonn.
  • Gen travay mason nan kay Sen-Àn nan ki fini nèt. Yo kòmanse ap fè kofraj pou dal la. Olès ap met kontwòl yon fason pou ke dal la fèt ak pant epi yon twou pou dlo a kapab koule byen nan basen an. Olès panse key on tiyo ap bon pou sa.
  • Frans fè Olès konnen ke gen kèk nouvo batri ki achte pou enstalasyon kouran nan kay Sen Franswa, epi ansyen batri yo ap itilize nan kay Sen-Àn nan.
  • Olès te mande Beni pou l’ ede l’ jwenn lajan pou travay agrikòl yo. Pou tout bon bezwen lajan pou peye moun k’ap raboure tè yo, pou achte semans ak plant. Beni poko reponn pou sa.
  • Pandan tan sa Olès te fè raboure yon pati nan tè a pou plante sa pou nou sèvi li fè plante mayi ak pwa kongo. Li vle kòmanse tou sou teren li te lye a nan ti mango. Sa fè de zan yonn dèyè lòt depi rekòlt yo sou tè sa pa janm reyisi.
  • Yonn nan ti kochon yo ak yonn nan ti kabrit yo mouri
 • 16/04/2018

  Messenger Olès
  09/04/2018
  80.000 goud la, se pou mw achete res materyo pou 2em dal la. paske mwen te peye bos yo avans men dev ak li. Travay konstriksyon - an ap avanse. Bos chapant yo ap travay nan sent galri-a. Tout swit apre yap komanse ak chapant pou dal la. Lot enfo Tilou fe abandon. Li pa vin travay depi 8 jou. Sa pase apre yon diskisyon mwen ak li nan zafe travay li, li panse li gen twop travay pou lajan lap touche. Map bay plis esplikasyon lendi pwochen.
   
  Messenger Olès
  02/04/2018
  Nou sot gen vizit M. Dieulin asistan distrik gouvene. Nou te pale de proje-a. Li dim li toujou pale avew. Li fe kek foto.
   
  Messenger Olès
  29/03/2018
  Nou te nan retret paskal nan legliz la. Enstalasyon-an toujou mache byen.pi-a dinye anpil. Yon demi dwoum pa jou. Ponp la toujou mache byen, Nou toujou tre pridan ak li. Salye M. Jef ak M. Pierre pou mw.
   
  Messenger Olès
  21/03/2018
  Foto sa yo fe ye. Manmi Oles te oganize yon posesyon nan la kou-a ak ti moun yo. Nan okazyon fet sen Jozef.
   
  Messenger Olès
  19/03/2018
  Bon fet Sen Jozef. Mw pwale ak kek nan ti moun yo ki deja fini ak ekzamen. Mwen te achte blok yo. Maçon bay nou siman kredi. Bos yo ap komanse monte blok jidi-a.
  Eskalye-a fini.
 • 12/03/2018

   

  Dyalòg nan telefòn ak Olès

  12/03/2018


  • Papi Olès sot Pòtoprens li t’ale wè yon doktè paske li te santi gwo doulè nan pati bò kè li. Apre tout kontwòl ki te fèt, li sipoze pran lòt medikaman. Li dwe retounen ankò nan de semèn pou li fè egzamen sou pwostat li.
  • Timoun yo byen. Egzamen lekòl pou peryòd Pak la te kòmanse yè.
  • Tout kolaboratè nou yo byen tou.
  • Nous poko fè gwo travay nan jaden yo. Nòmalman, nan mwa janvye nou te sipoze fè yon rekòt. Ane pase, nou te simen anpil, men nou pa t’ rekòlte anpil, paske lapli a pa te tonbe nan lè pou l’ te tonbe yo. Olès pral eseye pou l’ jwenn posiblite pou raboure tè a ak traktè.
  • Jis kounye a, aktivite agrikòl la ap bay defisi. Li koute plis kòb pou travay ak semans ke li ta rapòte nou.
  • Petèt nou kapab reflechi pou nou jwenn yon mwayen pou nou plante bannann. Peryòd nòmal la se mwa jen – jiyè.
  • Poul yo pa ponn. Kochon yo ap byen gwosi.

            Yè te gen yon kabrit ki te mouri.

            Pou bèf yo, tout bagay anfòm malgre moman sechrèch la ki dire depi on bon ti tan.


  • Djeff ak Manoucheca anfòm. Men, nou dwe suiv konpòtman Djeff.

           Tanzantan, nou dwe kenbe di, paske li pa janm vle aprann pou li konpòte li byen ak lòt timoun yo.


  • Semèn sa nou pral koule eskalye lakay Sen-Àn nan. Li fin kofre deja.
  • Sou dal kay sen Franswa, tiyo pou antre soti yo plase nan mitan epi li pèse.
  • Pou kò ponp la, Chikàn yo gentan livre deja men yo poko plase.

            Y’ap pèmèt nou kenbe a distans jouk nan pi piti bèt la.


  • Olès ap fè demach pou l’ kapab konekte nan nouvo kanalizasyon ke leta ap enstale a. Li te jwenn kèk ti pwoblèm men kontak yo ap pousuiv toujou. 

   

   

  Vwayaj soti 5 pou rive 28 janvye a

  Frans te vini an Ayiti pou yon 25èm fwa.  Jef, Pierre ak Jaak te akonpagne li.

  Objektif vwayaj sa se te reyalize anpil gwo travay epi konekte pi a ki gen pou fouye nan enstalasyon ki la pou ranpli tout rezèvwa ki te twouve yo sou dal twa batiman yo (Sen Jozèf, Sen Franswa nan yon ti tan ankò Sent-Àn).

  N’ap jwenn detay sou vwayaj sa nan onglè ki rele ‘Rapò’.

 • 14/03/2018

  Messenger Olès

  14/03/2018

  Mw voye devi do Sentane pou ou. Mw te peye blok 20 yo. Yap antre vandredi dye vle. Mason ap ban nou kredi tout sa nap bezwen pou nou monte blok yo. Li poko dim ki dele kredi-a saw panse? Bos yo komanse nan edkalye-a maten-an. Mw voye foto komansman.

   

  Messenger Olès

  06/03/2018

  Gen 1400 ki rete nan kob pi-a. Nou gen blok 15. Se nan res kob la map komand 1120 blok 20. Se gonayiv nap achtevyo.

  Dal la ap dekofre samdi dye vle. Gen kob selman pou blok. Gen kek fe. Mw mande bos Raymond pou prepare yon ti devi pou monte blok yo.lot bagay.

  Mw gen yon gwo doule ke. Map antre potopwens demen dye vle pou we dokte.

   

  Messenger Olès

  28/02/2018

  Jwaye anivese papi Frans. Ke bondye kontinye beniw ak fanmiy ou. De manmi Okes, ti moun yo ak mwen. Beton-an ap koule la nan Sen Anne.

   

  Messenger Olès

  17/02/2018

  Mw pat ko mete 2 500 dol USD a nan bank la. Mw te panse kitel. Paske yon bon vale nan kob st Anne lan nan beton twati St Franswa. Siw dako nou ka pretel pou St Anne?

   

  Messenger Olès

  16/02/2018

  Bos yo preske fini prepare twati dal la. Rete selman galri-a. Lendi yap komanse. Ferayě. Yo panse koule beton-an 26 ou 27 fev.

  Lot bagay mesye vit machin lan preske chak jou relem. Ki bay anpil presyon. Se jodi-a mw deside. Mwen deside bay li mwatye nan depans pou achte yon lot vit. Mwen te fe anko yon ti reyinon motivasyon ak moun ki te konsene yo. Mw mande yo pou konte kantite lajan nap bay, ki tap sevi yo. 8 500 goud.

   

  Messenger Olès

  13/02/2018

  Tout blok te fin monte. Kounya bos chapant yo ap travay nan chapant pou dal la. Mwen sonje ou te dim, nap fel san lamye. Sa vie di blok 2em etat ap monte tou dwat.

   

  Messenger Olès

  08/02/2018

  Dlo-a diminye nan pi-a. Ni nan lot pi-a tou. Mw te pase nan biwo -a ye pou we si yo ka antre dlo leta pou nou. Poko gen otorizasyon pou bay prive. Men direkte-a pwomet mwen lap diskite sa onivo depatman pou mwen.

   

  Messenger Olès

  06/02/2018

  Cabrit Mr. Beni te achte, li yon pitit.

  Bos ap travay kofraj sent galri-a.

   

  Messenger Olès

  31/01/2018

  Pou pi-a nap komanse tire ladanl pi ta. Ma baw repons. Mwen te rele Injenye-a pou kesyon pi-a. Li kontinye pou di. Se negosyasyon poun fe yap dispoze pou retoune. Map retoune pitopwens nan 15 jou pou randevou ak dokte-a. Map eseye pkanifye pou rankontre direkte-a.

  Depi kek jou pa gen bon soley. Konsa nou debranche frize yo leswa. Konsa pa gen pwoblem ak kouran. Jan nou te aprann, nap balanse jeneratris pou rale dlo-a an atandan le gen bon soley.

  Jodi-a bos yo ap fin monte blok. Yap komanse koule poto yo. Gen tuyo pou douch ki ta dwe pase andan beton. Bos plonbri-a ta dwe fe yon ti bagay pou tuyo douch. Saw panse?

   

 • 25/12/2017

   

  Messenger Olès

  25/12/2017

  Jwaye nowèl papi Frans, manmi Frans ak tout pitit yo de tout ti moun yo, manmi Olës ak mw.

   

  Messenger Olès

  21/12/2017

  Mw komanse ak 2 travay jodi-a. Pentire Sen Jozef ak repare salon sen Jozef.

   

  Nan telefòn avèk Olès

  18/12/2017

  Sèlman fredi a ki on ti jan rèd, men tout timoun yo byen.

  Dedwànman konntenè a te byen pase. Tout sa ki te nan lis la te byen rive, sof chèz ki te pou lekòl kay mè a : Olès te jwenn yon ventèn konsa, tandiske Frans te voye yon swasantèn.

  Vakans lan deja kòmanse pou kèk nan timoun yo.

  Se pa menm bagay la pou elèv yo ki nan 6èm ane (3èm segondè) ak Reto (6èm ak avan dènye klas segondè yo)

  6 janvye, pi a ap kòmanse fouye. Se nan menm jou sa vizitè nou yo ap rive nan peyi a. Frans ap fè 25èm vwayaj li an Ayiti nan jou k’ap 6 janvye sa a, ansanm avèk yon ekip ki gen twa kolaboratè ladan ki se : Jef, Pierre ak Jaak. Entreprenè ki responsab pou fouye pi a, mande yon sòm lajan ki se 1.000 dola USD.

   Foraj kanal pou tiyo yo ki twouve l’ nan mitan de kay yo, ladan nou gen pou nou fè kanalizasyon an ap tou kòmanse nan menm jou sa.

  7 janvye, nou gen pou nou fete nouvo ane a ansanm. Nan okazyon sa, n’ap tou tiye bèf nou te achte a depi nan sezon ete pase a.

   

  Messenger Olès

  16/12/2017

  Mw apen sot rele konpayi foraj pi-a. Aparey la gen yon ti pwoblem. Li banm garanti, lap vini pou komanse fouye pou nou le 5 janvye. Mw panse lap bon, paske nap la le 6.

   

  Messenger Olès

  11/12/2017

  Pe Gédéon apen sot relem. Kontene-a ap rive kay yo vendredi. Samdi maten yap ouvril. Isit tout moun anfom. Ti moun yo nan ekzamen 2em kontwol.

   

  Messenger Olès

  6/12/2017

  Mw resevwa bilten preske pou tout ti moun yo. Jiskounya sel Ricardo ki pa gen mwayen.

   

  Messenger Olès

  2/12/2017

  Nou te gen vizit byenet sosyal jedi-a ki te soti potopwens. Nan kad yon kanpay nasyonal pou evalye tout ofelina. Te yon long entevyou ak mw. Yo fe yon dosye pou chak ti moun yo. Yo te vreman kontan. Yo te mandem sa, mw bay yo nimewo telefon ou.

   

  Messenger Olès

  27/11/2017

  Mwen te lavil samdi-a. Youn se magazen mwen tap achte pwovizyon. Lot la se yon recho 3 plas, mwen panse lap bon pou nou. Konsa nap fini ak achte chabon. Pri li se 12500 dola HT.ak bonbòn Kom nou gen bonbòn lap koute n 10 000 dol. Sil posib lew vini na tou achtel.

  Ye se fet Kris wa. Fet kiwo yo tou. Apre mes la, kiwo yo te ale lasidras ak pe-a.

Pages