Skip directly to content
 • 26 06 2024

  26 06 2024 dyalòg nan telefòn avèk Olès epi Yanskian

  • Yanskian enfòme nou ke li nan trètman nan yon lopital Okap. Li te rankontre anpil difikilte pandan plizyè semèn men sanble ke sitiyasyon an vin bon jan amelyore.
  • Yanskian esplike ke li suiv bon konsèy ke li te jwenn, pou li pa pini timoun yo men pito pou li rekonpanse yo.
  • Yanskian vin rete kounye a nan Sent-Àn nan epi l’ap bezwen mèb tou. Li pral fè lis la pou li voye li bay Frans.
  • Nan òfelina a tout moun anfòm, Enelson ak Wilkervens te malad. Men erezman de pitit Olès yo, nou ka di de doktè yo te la, konsa yo te fè dyagnostik epi prekri medikaman ki apwopriye yo.
  • Sitiyasyon an nan peyi a toujou pa janm amelyore. Bandi yo mete sou plas plizyè kolaborasyon, yon fason  pou bòygote ide ki fè konnen pral gen yon fòs militè etranje ki pral vin pote èd nan peyi a. tout moun ap priye pou sitwayen yo pa viktim anba vyolans ki antre nan mouvman sa yo. Bandi yo gen kapasite pou yo itilize pèp la kòm kobay.
  • Konsèy prezidansyèl la ap mete sou pye yon konsèy minis ki pral la pou yo pran bon jan mezi pou yo òganize eleksyon an tout sekirite, nan yon peryòd ki se de zan, se eleksyon pou pòs prezidan.
  • Pòtoprens preske fin izole nèt. Yon sèl wout ki gen pasaj.
  • Travay jaden an ap byen mache. Pwa kongo yo kòmanse leve deja. Erezman nou te kòmanse nan bon moman epi nou pa t’ tann mwayen anplis yo ki te dwe soti depi an Bèljik pou peye tout bagay.
  • Sa fè kèk tan depi Olès pa janm pran chans pou li ale labank, konsa li debouye li pou li prete lajan. William pral ede li pou li retire lajan labank pa twò lontan la.
  • Yon lòt gwo bèf ki pa pou nou te preske fin tiye yonn nan ti bèf nou yo. nou te fin kòche li ( konsa nou tou jwenn vyann nan pou nou manje)
  • Nou espere pou nou kapab kontinye enstale tout kloti yo, yon fason pou tout teren byen bare pou anpeche bèt ak moun antre andadan an.
  • Gras ak jenewozite Pè pawas la, nou raboure 10 ekta tè, se prèske de fwa kantite nou te lwe ofisyèlman an.
  • Yonn nan femèl bèf nou yo gen pou fè pitit.
  • Nou espere pa twò lontan pou ke wout yo kapab fèt. Olès mande eske l’ap posib pou nou ta voye yon nouvo konntenè ak founiti. Bò kote pa l’ li pral eseye konnen eske l’ap posib pou jwenn yon pasaj nan Okap. Frans li menm li pral sonde teren an pou li konnen eske l’ap posib pou li jwenn yon franchiz dwanyè pa yonn oubyen lòt kanal la.
  • Chak dezyèm dimanch nan mwa, Olès òganize yon aprè midi jwèt pou timoun yo nan vwazinaj la. Yo kapab jwe manje bwè.
  • Olès te deja pale nou de 4 nouvo timoun. Kounye a li anonse nou yon 5èm. Nou gen pou nou resevwa plis bon nouvèl sou yo.
  • Nou te gen yon dèt toujou pou antreprenè ki te mouri a, sa genyen kèk mwa depi li te prete nou lajan. Olès mande pou nou ta voye li dirèkteman sou kont eritye yo. Yo te vin mande nou sa tou.
  • Tanzantan, anpil nan zanmi lontan yo vini pou yo gen nouvèl sou Frans. Epi yo tou eksprime anvi yo pou yo kapab rewè Frans ankò pami nou.       
 • 06 06 2024

  05 06 2024 What’s App Olès

  Nou te plante yon pye sitwo nan ti Kare devan Senfwanswa. Li donnen anpil.

  04 06 2024 What’s App Yanskian

  Pou timoun ki poko al lekòl yo, n'ap kontinye travay menm pandan vakans la. Yon fason pou yo byen prepare pou klas mwayèn seksyon an (2ème année Kinder). Yo kòmanse gen lòd nan koloryaj san li pa debòde

  03 06 2024 What’s App Yanskian

  Elèv Kay Mè yo kòmanse konpoze depi vandredi. Semèn sa se travay San kanpe, pou reyisi dènye trimès la. Pou lòt lekòl yo se nan twazyèm semèn egzamen yo ap kòmanse.

  21 05 2024 What’s App Olès

  Nou tap prepare pou kòmanse travay maten-an dezyèm jou travay nou toujou nan plante pwa kongo.

  19 05 2024 What’s App Olès

  Se jodi-a 3 ti moun yo. Islande, Manoucheca ak Mirlanda fè premyè kominyon.

  17 05 2024 What’s App Olès

  Operatè yo kòmanse ak dezyèm pase-a jodi-a. Nou te genpil lapli nan 2 semèn pase yo ki fè yo pat ka fè dezyèm lan. Kounya lapli-a kanpe depi 8 jou. Sa fè jodi-a yo kòmanse yo sipoze fini samdi dye vle. Nou kòmanse mobilize ouvriye yo poun kòmnse plante pwa kongo lendi dye vle. Map prete sou kont rezèv nou gen nan kont nou poun avanse. Konsa lè kòb Wilde Ganzen rive lap ranplase depans ki fèt yo.

  16 05 2024 What’s App Olès

  Bilten Mirlanda ak rezilta premye ak dezyèm trimès. Mè-a te rele paran kèk nan elèv ki byen travay nan klas yo. Mirlanda fè pati. Sete pou enfòme paran yo de yon enfòmasyon espesyal yon ONG ap fè pou ti moun ki chwazi yo. Se jedi ak vandredi pwochen.

 • 25 04 2024

  25 04 2024 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Depi nan kòmansman mwa d’avril. Yon epidemi tonbe nan òfelina a, avèk sentom sa yo : fyèv, maltèt, grip, vomisman. Men nan moman an nou debouye nou, konsa tout moun kapab retounen ale lekòl yo. Doktè Manno (Emmanuel yonn nan pitit Olès yo) te la nan òfelina a depi de mwa, akoz de yon sikonstans, li te tou pwofite ede malad yo.
  • Tout granmoun yo anfòm, men gen nan yo ki gen ti doulè akoz yo kòmanse gen laj.
  • Sitiyasyon an nan peyi Ayiti toujou poko janm chanje. Vin gen mwens kidnapin men bandi yo asosye nan ‘’ viv ansanm’’  k’ap dirije ak gran chèf Jimmy Chérizier alyas Babekyou.
  • Konsèy prezidansyèl yo te anonse a enstale sou pwoteksyon sòlda ameriken yo. Se nouvo konsèy sa k’ap deside si yon fòs entènasyonal ka antre nan peyi a.
  • Nou pa genyen ni kochon ni kabrit nan moman an la. Bèf yo ap byen pase depi gen lapli. Yo vin jwenn plis zèb pou yo manje. Lapli gen yon semèn depi l’ap tonbe. Nou kòmanse preparatif pou sezon semans lan. Nou gentan mete travayè yo an gad. Olès ap voye foto lè y‘ap raboure tè a.
  •  Yonn nan femel bèf yo fè pitit. Se yon gwo sipriz paske nou pa te konnen li te plenn,
  • Nou gen 7 chen ki se bon gadyen. Yo tout se pou William. Yo tout jape depi yon moun antre nan lakou a.
  • Pou Jean-Ebel, Sondy ak Wilkervince, nou jwenn yon lekòl pou yo, yo prale nan mwa Septanm.
  • Petèt ke nou gen pou nou resevwa ankò 4 timoun. Nan yo ap genyen de frè epi de lòt yo ap soti Gonayiv. Yo gen pou yo vini nan mwa daout la, epi yo kapab jwenn yon chans pou yo ale lekòl nan mwa Septanm nan.
  • Olès ta renmen enstale yon kloti, pou izole bèt yo ki ka rann aksè ak espas nou an enposib.
  • Nou ta renmen enstale yo pak kochon anplis pou nou mete kochon yo.
  • Gen kèk nan matla yo ki fini, ki merite pou yo ranplase.
  • Fòk pòt yo nan Franswa nan pati kay anba yo repare.
  • Fritzner gen pou li vini pou li mete kle nan pòt yo nan Sent-Àn.
 • 25 04 2024

  10 04 2024 What’s App Olès

  Islande, Manoucheca ak Mirlanda. Yap kominye nan dat 19 me kap vini la. Mwen konnen deja kèk frè nap gen pou fè pou yo chak. Mè yo kap responsab pou fè rad yo nan menm modèl. Se yo kap peye frè kap genyen pou sa.

  09 04 2024 What’s App Yanskian

  Nou pral kontinye travay pandan tout mwa sa yo ak vakans la, Yon fason pou nou mete tout timoun yo prè pou yo ale nan 2èm ane Kinder. Tout enskripsyon yo fèt pou yo ale nan lekòl Pè a. Men Jean Ebel ap bezwen ti preparasyon toujou pou Li vo klas la. Se menm bagay la tou pou Kervins. Gwo felisitasyon pou Berlandine ki deja reyisi tès evalyasyon an pou Li ale nan klas 2èm ane Kinder a. Li te ekri epi reponn tout kesyon evalyasyon yo. Yo toujou evalye tout timoun nan moman y'ap fè enskripsyon nan lekòl Pè a. Timidité fè Sondy pa reyisi tès pa Li a. Menm pale Li pa te vle pale. Se poutèt sa  Li an atant menm Jan ak Jean Ebel ni Kervins. Men travay nan Osjosma yo pral plis konsantre sou twa mesye sa yo, Yon fason pou yo ale nan 2èm ane Kinder menm jan tankou Berlandine. Pa nan 1e ane Kinder paske laj yo deja depase.

  31 03 2024 What’s App Olès

  Nou gen fèt nan òfelina jodi-a. William ki òganize poufè fèt la ak tout  pòv yo nan okazyon fèt pak la. Lap ba yo manje bwason ak yon ti anvlòp.

  13 03 2024 What’s App Olès

  Pwa kongo sèch. Nou prepare yon kantite pou nou konsome. Nou itilizel 4 fwa pa senmenn. Lòt jou yo se gwo pwa.

 • 05 03 2024

  05 03 2024 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Pa genyen pyès moun ki malad. Tout moun anfòm.
  • Tout lekòl ouvri nan Sen Michèl. Nan Okap, lekòl yo refèmen pòt yo. Erezman, gwoup bandi yo pa gen okenn pwoblèm ak etidyan yo.
  • Sitiyasyon an nan peyi a vin pi mal chak jou. Gwoup bandi yo mete tèt yo ansanm. Se sèl yo menm ki gen kontwòl peyi a. Yo pran kèk nan komisarya yo. Èd ONU yo pa ka ateri. Ariel Henry, 1e minis ki an fonksyon an, pa gen okenn pouvwa. Pèp la tonbe nan rebelyon kont tout moun ki reprezante otorite nan peyi a. Peyi a ap fonksyone nan sans miwo miba.
  • Pou kounye a pa genyen anyen nan jaden yo. nou gentan antre tout rekòt yo. Pwa kongo a ak diri a tèlman byen donnen ke nou pa bezwen al achte.
  • Nan moman an la, li fè tèlman sèk, ke pa genyen ase zèb pou bèf nou yo.
  • Tout pòt andedan yo nan Sent-Àn fin monte. Sèlman kle yo ki poko enstale. Fwa sa nou monte pòt yo avèk 4 kouplè olye de 2.
  • Nouvo pi a ke nou te bay fouye a pou kounye a li rive nan anviwon 12 mèt pwofondè.  Nou prèske rive nan nivo pou jwenn dlo a. nan moman an nou fon ti kanpe sou foraj la.
  • Nou genyen yon lòt koneksyon nan dlo leta a. li soti nan pwent lòtbò mi ki bay sou lari a. pou kounye a nou jwenn kont dlo.
  • Sanble ke tout bagay kòmanse ap byen pase pou ak notarye yo ke nou dwe genyen. Premye yo te pèdi akoz lanmò sibit notè nou an.
  • N’ap chèche mwayen pou nou agradi elvaj la (kochon, kabrit). Pi devan nou gen pou nou jwenn yon òf.
  • Jef Knoops patisipe ak Yanskian nan yon diskisyon ki gen rapò ak de pwoblèm teknik : yonn se sou enstalasyon anpoul-LED ke Pè Hoet te bay pou fè gwo limyè tankou pwojektè epi tou si se posib pou nou limen chajè batri yo.
 • 05 03 2024

  28 02 2024 What’s App Olès

  Jwaye anivèsè papi Frans. Nan okazyon gran jou sa se tout ti moun yo ak gran moun ki kontan mete vwa nou ansanm pou salyew. Nap mande bondye poul kontinye beniw ak fanmiy pou fete ankò anpil 28 fevriye. Bòn fèt fanmiy e ak zanmi.

  26 02 2024 What’s App Yanskian

  Jodi a lekòl ouvri pòt yo. Tout bagay ap byen fonksyone. Nou Espere Li kontinye konsa. Mwen te tou pase  rekipere kèk Nan bilten yo. Men lekòl kot Borgelas poko fin prepare bilten yo. Men yo pwomèt ke n"ap gentan jwenn yo avan timoun yo konpoze pou Pak (Pâques). Nou gen 5 timoun Nan pipiti ki Nan lekòl sa. Epi lekòl Nelson Mandelas, kot Muradieu ye a, se sou plis egzamen leta yo konte, yo evalye yo men yo pa ba yo bilten.

  21 02 2024 What’s App Olès

  Mw gen pwoblèm ak manman Mideline. Nan senmenn ki pase-a. Bandi yo te bay kèk jou pasaj. Konsa mw te antre potopwens pou yon rande vou ak poum te jwenn kòb jan William konn fè pou nou. Manman Mideline vini wè li. Li fè yon manti li di manmi Olès, li te mandem pèmisyon pou Mideline al fè 2 jou ak li pou wè yon frè li ki chagren de absans li. Sa gen 8 jou jis kounya li poko vini ak li. Kounya li voye dim sim dakò pou pran lòt frè a lap voyel vini ak Mideline. Mw pa dakò. Non sèlman laj la twòp epi nou pat planifye avan.

  02 02 2024 What’s App Olès

  Map enfòme nou ke kominote Snmichelwaz la pèdi manm enpòtan. Yon fanmi, yon gwo zanmi òfelina. Papi Frans konnenl byen. Se Maçon. Li mouri yè, li te entène nan lopital Mibalè.

  31 01 2024 What’s App Olès

  Gen ti mouvman isit nan Senmichel, depi lendi lekòl pa fonksyone men gen kèk sèvis ki fonksyone. Nap swiv. Kòm yo anonse nan jou kap vini yo bagay yo ap pi grav nan tout peyi-a. Nap priye.

  27 01 2024 What’s App Olès

  Nou kontinye an jodi-a nan rekòlte pwa kongo.

 • 23 01 2024

  23 01 2024 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Tout timoun yo byen. Genyen yonn nan moun k’ap travay yo ki malad depi plis ke yon mwa. Olès te bezwen yon trètman pou yonn nan je li yo, men li te oblije repòte randevou a paske sitiyasyon an nan peyi a vin pi dejere toujou.
  • Man Olès ak Yanskian yo menm tou yo esplike kòman yo ye.
  • Sitiyasyon an nan peyi a vin pi mal de jou an jou. Kidnapin nan ap miltipliye. Nan Sen Michèl li difisil pou deplase. Nan chak zòn yo, revòlte yo ap atake bandi yo, ni otorite lokal yo tou.
  • Nan sa konsène kat timoun yo ki pa ale lekòl yo, Berlandine se li ki pi fò. Se sa Yanskian ak Junior konstate. Sondy travay byen li menm tou. Jean-Ebel ak Wilkervins yo menm yo enpe dèyè toujou.
  • Nou poko jwenn kanè pou egzamen Nwèl la. Men nou konnen ke Judeline fè mwayèn 5 epi Islande mwayèn 6 ak Jef mwayèn 4. Nòmalman nou dwe resevwa tout kanè yo vandredi pwochen.
  • Olès poko peye lekòl yo. Li mande m’ pou m’ ka fè transfè lajan pou sa.
  • Rekòt pwa kongo a pral kòmanse pa twò lwen la. Se byen, paske nan mache a li koute chè anpil.
  • Nan mwa Mas ak Avril, fòk nou kòmanse ap panse pou pwochen sezon agrikòl la.
  • Pou kounye a nou gen 7 chen, pi devan l’ap 9. Te gen yon tan pandan plizyè ane nou te genyen yon bon kantite. Aprè nou te vin pa genyen pandan yon bon bout tan. Men ensekirite a te oblije nou, pou nou genyen kèk grenn ankò. Se nan manje sitou y’ap koute chè. Paske yo manje tankou bèf.
  • Nou poko genyen pandri pou chanm yo nan Sen Jozèf. Nou espere ke kondisyon transpò yo pèmèt nou jwenn materyo yo nan yon ti tan ki pa two lwen.
  • Pòt yo nan Sent-Àn gen pou yo monte. Fòs pèdi a gen pou l’ fouye epi twalèt ak douch yo gen pou yo enstale. Apre sa Yanskian ap kapab al abite nan premye etaj la, konsa batiman an ap plis pwoteje.
  • Olès mande pou nou ta enstale yon kloti nan tout espas kote nou abite a.
  • N’ap antre yon nouvo branch tiyo ki pral bay plis dlo ke jan li te konn koule déjà.
  • Tout medikaman nou te genyen yo fini. Doktè Manno pi jèn gason Olès la, ap prepare yon lis de tout sa ke n’ap gen bezwen.
  • Yo pwopoze nou yon machin dezyèm men pou 30.000 dola us. Yonn ki tou nèf ap koute twa fwa plis. Malerezman nou pa gen bidjè pou nou ta achte li.
  • Depi ta gen posiblite pou voye machandiz, Olès ta renmen pou nou ta voye yon kabann lopital pou enfimri a.
  • Yonn nan ponp pou rale dlo nou konn itilize pa twò souvan ap bay ratman. Nou pral jere sa.
 • 23 01 2024

  20 01 2024 What’s App Olès

  Bos Jean komanse travay depi yè nan pilye yo pou monte gro pòtay la. Lap koute a pe prè 60 mil goud. Lajan sa lap soti nan rezèv nou gen nan bank lan. Mwen pat panse sil tap koute  kantite kòb sa.

   

  18 01 2024 What’s App Olès

  Kouzem nan te pwomèt òfelina yon entènèt. Li te voyel pou mwen pa Marc. William deja enstalel pou nou.li fè sa sou kredi Kat li. Pou plis  ekokomi pou nou. Li konekte nou sou pal la. Konsa se li kap peye chak mwa. Li mache trè byen. Starlink se yon sistèm ki fonksyone pa satelit Nou pa gen pwoblèm entènèt ankò. Marc te vini ak kamera pou nou tou men manke kèk bagay poul enstale.

   

  17 01 2024 What’s App Olès

  Moun ki nan tèt mouvman revolisyon-an te lanse mouvman depi lendi. Efektivman anpil kote nan peyi-a te cho, lekòl ak anpil lòt aktivite bloke. Isit nan Senmichel sèlman jou lendi-a lekòl pat fonksyone. Pliske mouvman pa gen dat poul kanpe. Maten-an ti moun al lekòl yo oblije yo retounen. Aktyelman kèk kwen nan bouk la kawoutchou ap boule. Si gen lòt enfo pandan jounen-an ma enfòme nou.

  14 01 2024 What’s App Olès

  Yon ansyen chèf rebèl. Se yo kite te ranvèse pouvwa Aristid ka an 2004. Aprè prèske 7 an pase nan prizon Ozetazini. Li libere. Antre li antre li kòmanse òganize pèp lz pou yon revolisyon. A pati demen lendi-a yo anonse yap kòmanse mouvman.

  01 01 2024 What’s App Olès

  Ti moun yo ak gran moun ki nan òfelina. Nou kontan mete ansanm pou swete chak manm ekip la yon bon ane 2024. Nou swete ane sa ka pi bon pou nou chak ak pou le mond antye.

  18 12 2023 What’s App Olès

  Gwo pòtay la kòmanse. Li pa menm jan ak ansyen an. Nap monte poul ouvri pa andan (a lenteryè).

 • 12 12 2023

  11 12 10 2023 What’s App Olès

  Mwen fè kòmand poul yo. Pè-a koute 1500 goud. Se agwonòm kap ede nou nan jaden kap pote yo pou nou demen dye vle. Mw tou bay poul achte 4 sak manje a 6500 goud pri yon sak  pou yo tou

   

  10 12 2023 What’s App Olès

  Nan yon mesaj mwen te voye 28 septann pase.  Mwen di nou gen dèt 140 000 goud pou Maçon se sou materyo mwen te achte pou travay ti teras yo, Kalaj paske devi sa yo te fèt jèn ane pase. Nou pat refè yo. Plis 115 000 goud pou William ki te achte tout bagay pou douch yo pou nou ak kòb pal.

  06 12 2023 What’s App Olès

  Map degaje pou jwenn valè montan ou voye-a poun kòmanse travay touswit. Paske ensekirite-a toujou red nan peyi-a. Patou nan peyi-a nèg ak zam ap mache gwo jounen san krent lapolis. Depim kòmanse map fèw konnen.

  27 11 2023 What’s App Olès

  Nou agrandi jaden an  rive dèyè Sen Franswa. Pat gen devi pou jaden legim. Men map note tout depans yo pou fakti-a. Pou lòt jaden-an. Map prepare fakti-a apre rekòt yo.

  25 11 2023 What’s App Olès

  Sa se pwawo yap simen. Deja o mwen 8 kalite semans ki simen. Deluxon ap tou pwofite fè pratik ak agwonòn nan.

  21 11 2023 What’s App Yanskian – verslag les aan de vier die niet naar school kunnen.

  Atelye travay ak timoun yo ki poko ale lekòl. Pafwa yo desine. Berlandine gentan konn kenbe kreyon li byen. Yo kapab idantifye pati deyò nan kò yo an fransè ak kreyòl. Yon pwogram telechaje sou entènèt la ap pèmèt nou byen avanse ak yo.

  21 11 2023 What’s App Olès

  Nou jwenn anpil lapli sitou senmenn ki sot pase a. Prèske tout semèn lan lapli 24/24 San solèy. Se yè solèy la rekòmanse. Anpil kote nan peyi-a  gen gwo inondasyon. Sitou nan sid. Lapli sa yo bon anpli pou diri nou kap donnen.

  13 11 2023 What’s App Olès

  Mwen kòmanse fè prepare tè pou nou fè legim. Gen yon agwonòm ki vin travay pou William nan plante pye bwa. William bay responbilite pou eden nan sa. Li deja achte plizyè kalite semans . William kap peye agwonòm lan ak achte semans yo. A pre sa pou tout lòt sèvis yo se mw pap peye yo. Nou kòmanse kote nou te plane chou tou prè chanm papi Frans lan pou rive kote poulaye-a.

  12 11 2023 What’s App Olès

  Se premye pi nou genye a kote Sen Jozèf. Kom nou pwoblèm dlo souvan. Mwen te mande mesye sa, poul vin netwayel ak pou ogmante pwofondè a pou mwen.  Metye li se fouye pi. Li te desann nan pi a. Malerezman li enposib paske pi a bimen ekaji plis pase 2 mèt anba nan lajè. Sa vin prezante yon danje pou kay Sen Jozèf paske se nan direksyonl bimen an ap vanse. Pou sa li banm garanti li ka fouye yon pi pou nou, pou nou pa janm manke dlo. Li teste kote nap jwenn dlo. Konsa nap ka jwenn tè kap soti nan nouvo a pou nou bouche ansyen an rapid pou anpechel kontinye bimen. Dlo leta pa regilye se yon fwa pa semèn e li pa antre ak presyon nan ofelina paske vin gen anpil moun nan zòn lan ki pran priz. Rezèvwa Sen An te fini, se achte mweb te achte 2 sitèn dlo ak yon kamyonèt mete nan rezèvwa Sen An.

 • 26 10 2023

  26 10 2023 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Tout moun anfòm.
  • Genyen anpil lapli nan moman an.
  • Tout 8 nouvo timoun yo anfòm. Gen 4 nan yo ki gentan ale lekòl. Yanskian ap bay lòt yo leson. Petèt yo kapab jwenn yon plas nan yon lekòl nan mwa janvye sa la. Si nou pa jwenn plas tou, y’ap rete pou mwa septanm. Li posib pou nou kapab jwenn yon pwofesè Prive pandan peryòd sa.
  • Sitiyasyon an nan peyi d’ Ayiti pa janm chanje. Aksè ki te genyen pou ale Pòtoprens lan tonbe anba kontwòl kounye a. Bandi yo mande 10.000 dola ayisyen (50,000 goud = 350 ewo) sou chak bis transpò k’ap pase. Yo pa janm kite machin prive yo pase. Tout moun k’ap soti Sen Michèl pou ale Pòtoprens ap peye 700 dola ayisyen (3.500 goud = 25 ewo) sèlman pou vwayaj ale a. Se yon fòtin. Vwayajè yo aksepte pran gwo risk sa sèlman lè yo gen gwo ijans.
  • Yo di konsa ke Etazini ap voye yon delegasyon nan dezyèm semen mwa novanm sa.
  • Tout timoun yo nan peryòd egzamen. Y’ap fin konpoze 31 Oktòb. Y’ap gen yon ti vakans pandan rès semèn nan. Lendi 6 novanm tout kou yo ap reprann. Yo toujou panse ke lekòl kapab fèmen nan nenpòt ki moman ankò. Se poutèt sa vakans yo kout konsa. Men nou ka di ke nan tan nòmal toujou genyen 4 peryòd pou egzamen. Se nan fèt Latousen, nan Nwèl, nan Pak, epi avan gran vakans.
  • Jous kounye a Jeff te toujou gen kou nan aprè midi. Men apati 6 novanm l’ap kapab ale lekòl nan maten.
  • Devi pou gran pòtay la ak fè fòje yo nan Sen Franswa dwe refèt nèt.
  • Yo retire tout amwa yo nan chanm timoun yo nan Sen Jozèf yon fason pou travay seramik la te ka byen fèt. men fòk amwa yo refèt, Yanskian ap reflechi sou kesyon sa epi l’ap voye yon devi.
  • Nou pral rache move zèb yo pou yon dezyèm fwa. Te gen anpil lapli. Diri a kòmanse ap fleri. Gen bèl espwa pou ni diri a ni pwa kongo a bay bon rekòlt nan mwa desanm nan la.
  • Elvaj la ap kontinye. Gwo towo a pa ka fin byen ranpli wòl li. Men gen de nan manman bèf yo ki te fe,, pitit’
  • Tout ane lekòl yo fin peye.

Pages