Skip directly to content
 • 17 01 2022

  10 01 2022 What’s App Olès
  Nap swiv pou nou wè sak pwal pase apre 7 fevriye. Apre 7 fevrye pap gen premye minis ak gouvènman, pap gen palman ( Senatè ). Sòf si yo gentan òganize mete yon prezidan pwovizwa.
   
  10 01 2022 What’s App Olès
  Kijan kowona ye an Bèljik? Isit se yon epidemi grip fyèv kap bay pwoblèm nan tout peyi-a.
  Gen plizyè nan ti moun nou yo ki genyenl deja. Erezman sete nan vakans. Sèl Josué ki poko fin bon nèt. Enelson pran yèswa.
   
  02 01 2022 What’s App Olès
  Nan non tout moun bòn ane a ou menm tou ak fanmiy. Nap priye pou pwoblem ensekiririte a fini. Poun rekomanse ak vwayaj yo. Fanmiy Òfelina anvi wè nou.
   
  26 12 2021 What’s App Olès
  Bonjou papi frans mesi anpil jwaye nowèl salitasyon pou manmi Frans ak tout lòt moun yo.
 • 27 12 2021

  24 12 2021 What’s App Olès
  Ti moun Ofelina yo, manmi Olès ak mw kontan mete vwa nou ansanm pou swete chak manm gwoup la. Jwaye Nowèl. Nap kintinye priye youn pou lòt pou bondye beni nou chak, pwoteje lavi nou ak fanmiy pou nou fete anpil fèt Nowèl.
  Ankò jwaye Nowèl a nou chak e ak tout zanmi Ofelina.
   
  24 12 2021 What’s App Olès
  Tout ti moun yo an vakans.
  Nou resevwa rezilta pou ekzamen premye kontwòl deja pou 5 ti piti nan lekòl mè yo.
  Judeline mwayèn       5, 20
  Mirlanda                      7,05
  Manoucheca              6,75
  Charlanda                   4,12
  Danise                        5, 00
   
  24 12 2021 What’s App Olès
  Mesye dam Gonayiv yo gen konje tou. Robenson te gen konje avan. Li te vini ak nou depi lendi. Lòt yo ap tann woulib William lòt senmenn.
   
  14 12 2021 What’s App Olès
  Nou fin seche di ri. Nou poko kontwole konbyen mamit. Nou te plante plis ane sa. Nou jwenn mwens. Paske ane sa se tout jaden rekòt yo pa bay anpil.
  Pwa kongo yo donnen deja. Yap bon pou rekòlte senmenn 15 a 22 janvye.
  Nou deja remake rekòt pwa ap mwens tou. Nou pran kouraj.  Paske tout vwazen jaden nou an. Rekòt pa yo pimal pase pa nou.
   
  09 12 2021 What’s App Olès
  Map enfòmew tou Manno ap gradye 19 nan mwa sa. Yo te panse ant 2 dat 27 ou 19.
  Finalman yo kenbe 19.
   
  28 11 2021 What’s App Yanskian
  Egzamen yo ap kòmanse bonè ane sa. Nou gen elèv ki pral kòmanse premye desanm sa la. Gen k'ap kòmanse 6 desanm.
   
  25 11 2021 What’s App Olès
  Sa vin pi grav.
  Yè ankò yo kidnape  madam Preval. Ansyèn premyè dam. Bandi yo fou nèt nan moman sa yo. Malerezman pou ayiti. Tout moun ap viv ak yon kè ki pa an pè. Paske yo gen rezo bandi tout kote nan peyi-a. Se priye nap priye. Mande bondye poul delivre ayiti.
   
  24 11 2021 What’s App Olès
  Mwen te nan yon reyinyon IBERS jodi-a. Yo te diskite sitou sou renouvelman pèmi de fonksyonman. Ak travayè sosyal ke tout Òfelina dwe genyen. Ak kèk lòt bagay ankò.
  Direktè a pwopoze yonn pou tout Ofelina ki poko genyen. Nou poko diskite pri a.
   
  21 11 2021 What’s App Yanskian
  Frito : préscolaire 1
  Danise : préscolaire 2
  Charlanda : 1ère année Fondamentale
  Judeline, Jeff : 3ème année Fondamentale
  Mirlanda, Manoucheca, Enelson : 2ème année Fondamentale.
  Mislande : 4ème année Fondamentale
  Caleb, Muradieu: 7ème année Fondamentale
  Jeandelet : 8ème année Fondamentale.
  Ricardo, Ferlandine : 9ème année Fondamentale.
  Osnel, Emmanuel, Deluxon, Ronald: NSI
  Wilner : NSII
  Josuë : NSIV
  Pwogram leson yo konsantre sou 2 edikatè yo. Mèt Junior responsab  tout premye klas yo rive nan 8èm ane fondamantal. Mèt Yanskian responsab elèv 9èm ane jiska NSIV(terminal). Ansanm 2 elèv ki lekòl aprè midi yo. Paske Mèt Junior pa t'ap gen tan pou yo
   
  15 11 2021 What’s App Olès
  Medam potopwens yo te vini depi samdi avèk William. Mesye dam Gonayiv yo ale jodi-a. Yo genyen 3 jou dentegrasyon. Tou swit aprè yap nan travay.
 • 08 10 2021

  07 11 2021 What’s App Olès
  Mis Merceda toujou travay ak ti moun yo. Pa kategori daj.
   
  06 11 2021 What’s App Olès
  Mwen kòmanse chèche ouvriye pou nou koupe diri. Mwen planifye pou madi pwochen, pou nou komanse.
  Pwa li wo anpil. Lap kòman bon fen desanm, pou nou rekòlte nan mwa janvye dye vle.
   
  30 10 2021 What’s App Olès
  Se teknisyn an resi vin rezoud pwoblèm dlo a pou nou. Li te gen difikilte pou jwenn manbran lan. Li te vin jwenn li. Koz peyi-a te bloke li pat ka vini. Erezman pou nou li te ka vini yè malgre toujou gen pwoblèm gaz nan peyi-a.
   
  28 10 2021 What’s App Olès
  Grèv 3 jou a leve yèswa. Tout aktivite rekomanse jodi-a.
   
  25 10 2021 What’s App Olès
  Isit tou te gen gwo manifestasyon. Yo te pase bò Ofelina tou. Anpil bwi. Yo pat kanpe. An pasan yo te frape  pòtay antre Ofelina.  Yo te vini sèlman pou fè moun yo ki pat ka antre nan bouk la kòm dabitid, lendi se jou mache. Konsa moun yo ki soti mayisad, lèmit ak nan zòn deboche. Pliske yo pa ka antre nan bouk. Epi manifestan yo te vini kraze mache-a, fè tout moun kouri.
   
  21 10 2021 What’s App Olès
  Gen yon misyonè ameriken, yo an total 17. Gwoup 400 mawozo kidnape de samdi pase. Yo mande 17 000 000 USD pou libere yo.
   
  19 10 2021 What’s App Olès
  Yèswa mwen reve ou vini nan ayiti, nan Ofelina. Tout moun kontan. Se gwo fèt.
  Nap priye bondye  pou pwoblem ensekirite a rezoud. Paske lap pi mal chak jou.
   
  18 10 2021 What’s App Olès
  Mwen te vini ak mesye dam yo. Yo deja komanse ak seminè a depi maten.
  Se ak anpil difikilte nou reyisi paske gen grèv o nivo tout peyi-a.  Yo bloke tout antre vil la.
  Nou tou pote pwovizyon.  Se yon ti kouzenm ki vini ak nou. Nou mete tout bagay andedan, lè yo vini yap plase tout bagay an òd.
  Seminè a ap fini le 25 oktòb.
   
  09 10 2021 What’s App Olès
  Bèl seremoni gradiyasyon an. Yo vrèman kontan. Mwen menm tou kontan. Ou menm tou kontan. Se fwi efò ou, ak moun ki konn sipò ou. Ak nou menm tou isit. Nou fyè de yo. Nap espere lòt pran ekzanp sou yo.
   
   
  01 10 2021 What’s App Olès
  Robenson te ak mwen potopwens. Li deja rive nan Inivesite a. Li rankontre pè a deja. Se anfan kè pè a li te ye. Sa vle di pe a konnen Robenson byen. Yanskian vin jwenn li pou edel ak ranpli fòmilè yo. Mwen deja jwenn diplòm filo yo pou 3 ansyen yo. Lòt 2 yo poko anrejitre nan ministè a. Yo di map jwenn yo nan 2 semèn.
 • 09 10 2021

  • Gras BonDye tout moun anfòm. Pi gran tankou piti tout moun byen.
  • Ane lekòl la vin tonbe nan yon peryòd tranzisyon. Gen kèk lekòl ki gentan reouvri, men gen lòt tou k’ap tann rès jou vakans yo. Ouvèti lekòl la repòte pou 4 Oktòb sèlman nan zòn ki te gen tranbleman tè yo.
  • Olès te kòmanse peye ane lekòl yo. Li dispoze 3.500 dola. San liv pa ladan. Lekòl kot Pè deja koute 126.500 goud pou 7 timoun. (1.100 ewo / 1.270 dola). Lekòl kot Mè ap koute 13.130 goud pou 4 timoun, nan aprè midi (115 ewo / 135 dola). Pou lekòl Bon Berger nou dwe peye 14.000 goud pou 1 elèv (120 ewo / 140 dola) se pou Wilner. Pou kontinye lekòl Nelson Mandela ak lekòl Nasyonnal la ke nou dwe peye ankò. (nou gen yon elèv nan chak lekòl sa yo).
  • Sitiyasyon peyi a pa bon ditou. Se yon bann vòlè k’ap fè lalwa. Si ou ta renmen jwenn gaz a chak fwa, fòk ou siyen yon kontra avèk chèf bann nan. Menm minis lan dwe antre an kontak avèk pil move moun sa yo pou debloke rout yo. Chèf gang ki pi popilè a rele Barbecue. Li se yonn nan moun ki vle ke tout klarifikasyon kapab fèt sou asasina prezidan Jovenel. Lè n’ap gade sitiyasyon peyi a nan moman sa, nou dwe dekonseye vwayaj pou ale Ayiti. Frans vle vini nan mwa Mas. Nou gen yon ti tan ankò pou n’ gade nan jou k’ap vini yo.
  • Twa nouvo timoun yo bye entegre yo depi nan premye jou a epi tout timoun yo te byen akeyi yo. Tout sa te byen pase.
  • Pa entèmedyè Bòs Raymond, nou pral resevwa yon òf pou nou repare tèt kay la ki an tòl ak pati yo ki an beton nan Sen Jozèf.
  • Sam kite òfelina a.
  • Bernardo pa pran travay li oserye. Malgré anpil avètisman, nou revoke l’. Olès ap chèche yon ranplasan, se pito yon fanm.
  • Lasante Man Antonio ap degrade epi travay li rete ap tann. Aprè yon diskisyon sou bagay sa, li te bay demisyon l’.
  • Ti Lou te vini travay kòm ouvriye pandan kèk tan. Li ta renmen resevwa menm salè a, men pou yon travay demi jounen. Kòm se konsa, Olès p’ap ka aksepte l’. Li menm tou li demisyone.
  • Dieunise te akouche, li fè yon ti gason. Ni li menm ak bebe a yo anfòm.   
 • 27 09 2021

  23 09 07 2021 Whats’ App Yanskian
  100% pou osjosma. Félicitations. Ane sa ankò n'ap gen 3 elèv pou egzamen leta. Ricardo ak Ferlandine pou 9èm. Josuë pou NSIV(terminal)
   
  22 09 2021 What’s App Olès
  Yo bay rezilta ekzamen filo. Worlshadaï  bon.
  Lekòl pè a bay 100/100 bon.
  Lekòl Illianette bay 20/100
  Erezman Illianette ak Dieunise nan 20 an.
   
  21 09 2021 What’s App Olès
  Mw toujou an kontak ak pè a. Enskripsyon yo ap fini jedi 30 septanm. Mwen konnen yon  Mr ki travay  nan ministè edikasyon nasyonal. Mwen te kominike ak li, pou eden jwenn diplom yo. Map tou regle koze pyès yap bezwen pou fè  enskripsyon yo. Map tou rete Gonayiv poum fè enskripsyon yo.
   
  15 09 2021 What’s App Olès
  Sè Lineda pa Senmichel ankò. Mwen poko konnen ki kotel ye? Apèn sè Vialard sot kominikem sa. Li fè demach ak nouvo mè ki la. La pran 2 ti medam yo pou nou. Demen maten map pase pou enskri yo. Pou yo antre lekol madi pwochen.
   
  15 09 2021 What’s App Olès
  Fucien,  neve Durand ki rete Gonayiv.  Li jwenn yon yon kay pou nou. Li gen 2 chanm a kouche. Yon sal a manje ak kwizin. Twalet konfò modèn. Dènye pri se 175 000 goud.
   
  10 09 2021 What’s App Olès
  Se jodi-a Sè Viala ap vini ak 3 ti moun yo pou nou.
  Twee meisjes: Valcin Charlanda 06/11/2015 en Dorval Danise 20/11/2017
  Één jongen: Déréna Frito 22/04/2016
   
  01 09 2021 What’s App Olès
  Gen 3 ti moun. Se ti moun abandone. Se nan yon Sant nitritif yo ye. Se Sè Viala ki te pwopozen yo. Se pou Senrafayel.
   
  30 08 2021 What’s App Olès
  Mw komanse ak 2em saklaj la nan Jaden. Mwen pap depanse anpil kòb tankou premye saklaj la.
   
  27 08 2021 What’s App Olès
  Mwen te fe kalkil pou lekol 5 yo kap ale Gonayiv. Lwe kay la se 45.000 $, egal 2.300 USD. Lekol se 22.000 $ chak moun, 110.000 $ total. Apre rete lajan manje-a ni transpo, ni kek ti fre. Total sa fe 2.300 USD + 5.625 USD = 7.925 USD (45.000 $ + 110.000 $) Lap bon pou nou fè enskripsyon yo nan mi septanm lan. Nap kòmanse prepare sa yap bezwen.
   
  26 08 2021 What’s App Olès
  Jaden-an anonse espwa. Nap priye poun gen yon ti lapli byen souvan.
   
  23 08 2021 What’s App Olès
  Sistèm dlo nou gen pwoblèm. Bòs yo te vini yè. Mwen te panse yo tap ka reparel.Yo fè sèvis chanje chabon ak filt yo.Se manbran lan ki pou chanje tou. Sa fè se achte mwen achte dlo.
   
  16 08 2021 What’s App Olès
  Chif yo ap ogmante nan depatman yo ki frape pa tranbleman de te a. Gen plis pase 1 200 moun ki mouri. Plis pase 5000 moun ki blese ak 13 000 kay ki kraze daprè enfòmasyon mw jwenn maten-an
   
  14 08 2021 What’s App Olès
  Anviwon 30 minit pase, nou sot gen yon tranbleman de tè ki pase nan tout peyi-a. Erezman nou pa tandel fè dega.
 • 31 07 2021

  31 07 2021 Messenger Yanskian
  Nan pwogram vakans la genyen anpil sinema. Men nou akonpanye pwogram sa avèk Yon aktivite travay ki plake nan sal-a-manje a pou ki enkli tout jèn yo ak timoun yo.
   
  28 07 2021 Messenger Olès
  Demen dye vle nap fete 15eme anivèsè Ofelina. Nan okazyon an, gen yon pè ki pwomèt lap vin selebre la mès pou nou nan Ofelina.
   
  17 07 2021 Messenger Olès
  Mwen byen kontan kote paw ak fanmiy zanmi pa gen pwoblèm. Malerezman pou kote ki gen dega. Wi mw sonje kote sa. Se gwo rivyè mez. Isit anplis plis de pwoblem lamò prezidan. Yo anonse 3 jou fè nwa, lap kòmanse jodi-a a midi.
 • 21/06/2021

  20 06 2021 Messenger Olès

  Depi 11 jen tout timoun fin konpoze. Sèlman elèv 9èm ak NS4 (terminale) yo ki kontinye Al lekòl, e yo pral konpoze nan mwa jiyè a.

   

  15 06 2021 Messenger Olès
  Mwen toujou kontinye ap trvay. Plante pwa kongo, diri ak pistach. Ane sa menm se sou kredi map travay, nap travay plis tè pase lane pase. Nou twazyèm senmenn  depi nap travay. Nou nan Mwen itilize bèf ak chari tou.
   
  12 06 2021 Messenger Olès
  Nap gade match Belgik. La risi. Beljik byen kòmanse. Nou komanse di konpliman pou ekip la.  Nap espere li fè menm ak premye mitan
   
  09 06 2021 Messenger Olès
  Yon nouvo kalandriye pral met deyò pou referandòm nan ni pou eleksyon. Twòp pwoblèm : kowona, ensekirite, lavi chè....
   
  08 06 2021 Messenger Olès
  Nou te gen vizit O N A ( Office National  D'assurance- Viellesse ) gen misyon pou anrejistre tout institisyon ak antrepriz ki nan komin lan. A kondisyon pou anplwayè bay 12/100. 6/100 ap soti nan salè yo nan salè yo, lòt 6/100 se Ofelina pou bay li chak mwa. 6/100 ofelina an diskisyon. Yo resevwa lòd si yon moun refize peyel pou fèmen institisyon sa.
   
  01 06 2021 Messenger Olès
  Lapli kòmanse tonbe. Mw fe yon antant ak yon responsab , li komanse laboure a kredi pou nou. Twop lapli ki fèl poko fini pou nou. Nou komanse plante deja kote ki pwop. Pistach ak pwa kogo. Map prepare tou pou kòmanse ak plante diri tou.
  Isit mwen poko tande nouvel si vaksen deja rive.
 • 31 05 2021

  17 05 2021 Dyalòg nan telefòn avèk Olès
  • Tout moun anfòm.
  • 18 Me, se fèt nasyonal drapo a. Nan okazyon sa timoun yo gen de jou konje.
  • Maladi kowona vin pi vizib ankò an Ayiti. Se sitou varyant Brezilyèn nan ki gaye konsa. Li danje anpil men moun yo pa sousye de sa epi yo panse ke BonDye avèk yo epi se kont. Nan òfelina tout moun ap fè pridans.
  • Dieunise pral kite òfelina. Menm jan tankou Maudelet ak Guilène.
  • 27 Jen, pral genyen yon referandòm yo ka deside si egzamen yo ka avanse.
  • Anderson toujou Pòtoprens, li gen paspò li ak viza epi l’ap tan tikè a ke fanmiy li ki deja laba ap peye pou li.
  • Olès ak Frans te gentan antann yo pou genyen nouvo enskripsyon pou lòt timoun ki fèt nan mwa jiyè a. Konsa timoun yo kapab antre nan mwa daout la byen avan kòmansman ane lekòl la.
  • Tout bagay anfòm pou elvaj la. Se byen ni pou bèf yo ak kabrit yo.
  • Sanble ke maladi ki t’ap touye kochon yo fin pase, konsa Olès vle rekòmanse ak elvaj kochon an.
  • Lapli ap tonbe, nou kòmanse raboure. Nou genyen plan pou sezon sa k’ap vini la, ki gen yon pati ladan ki soti nan rekòt ane pase a.
  • Nou toujou ap manje pitimi ki soti nan dènye rekòt la.
  • Nou ta dwe bay kontwole gwo taptap la Pòtoprens pi vit posib. Aprè sa, Olès gen entansyon pou li revann li, pou li achte yon lòt.
  • Ane pwochèn, twa mesye yo ki te gen yon ane poz, pral kapab fè etid siperyè yo, menm jan tankou Ilianette ak World Shaddaï ki pral fini etid segondè yo la. Nan Gonayiv, genyen anpil posiblite. Robenson vle pran etid enfimye, World Shaddaï, Ilianette, Ronaldo ak Wilken ap pran Syans Administrativ.      
 • 31 05 2021

  28 05  2021 Messenger Olès
  Worlshadaï ak Timanno ale nan joune komye jodi-a. Lekòl la ki oganize jounen an. Plis ta dwe ale, men Bidjè nou pa pemet poum ta voye plis. Se 1000 goud pa pèson plis nouriti.
   
   
  29 04 2021 Messenger Olès
  Yè Ilianette pat anfòm. Nan 11 ze direksyon lekol la te relem pou chechel. Li te fè tout jounen an sa konesans. Nan nwit lan, li te komanse bon. Pou jounen-an li preske bon. Li pale manje, selman li li poko repran tout fòs li.
   
  26 04 2021 Messenger Olès
  Mw tap vle kòmanse prepare teren an tou poun travay paske lapli kòmanse tonbe.
   
  24 04 2021 Messenger Olès
  Nap gen 5 nan ti moun yo ki pat ko batize. Pè a deside fè batèm yo samdi dye vle. Se ane sa nou enskri yo pou prepare pou premye kominyon. Mwen pat panse yo tap batize ane sa. Se Myrlanda, Islande, Manoucheca, Judeline ak Enelson. Sa ap koute nou yon bon ti kòb. Mwen konnen frè 500 goud pou chak. Epi lòt depans yo tankou nouvo vetman ak chosi map enfòmew lèm gen tout enfòmasyon yo.
   
  23 04 2021 Messenger Olès
  Nou gen yon bèf ki fè pitit. Nou vin wè li ansent, men nou pat panse se gwo ansent. Li fè pitit maten-an. Se yon sipriz. Yon ti towo.
   
  15 04 2021 Messenger Olès
  Legliz katolik nan peyi dayiti ak tout lekol kongreganis yo femen pòt yo demen jedi a, pou pwoteste kont Zak kin napin kap fet nan peyi-a. Sitou pou mande liberasyon ekip pè mè ak kèk lòt fanmiy pè yo te kid nape dimanch lan.
   
  11 04 2021 Messenger Olès
  Nou te gen vizit IBESR. Pou yon evalyasyon. Yo pwal fè swivi dosye a, pou renouvelman pemi pemi nou an. Yo kontan pou wè anpil reyalizasyon nou fè. Direktè a te nan delegasyon an tou. Li tou ba nou yon lòt travayè sosyal. Nou poko antann ak li. Ma enfòmew.
   
  10 04 2021 Messenger Olès
  Josué asepte pou mande direktè a eskiz. Direkte a pa la. Mwen gen randevou ak li demen dye vle.  Jis poum pale ak avan poum wè si ma konvenk li, poul asepte eskiz la.
   
  09 04 2021 Messenger Olès
  Jodi-a yon dezyèm fwa direkson lekòl la te mande prezans mwen pou Josué. Li gen anpil repwòch, li pa respekte prensip lekòl la. Li pa gen respè pou direktè. Mwen mande chans li. Li tap gen chan poul kontinye ane eskolè- a, e menm kontinye lòt ane a. Malerezman li pa deside kontinye. Finalman direksyon lekòl la deside metel deyò definitivman. Se byen malere pou li. Mwen regrèt sa pou li. Josué fè nou wont antan ke yon moun nou te konte sou li. Fòk nap reflechi. Li pap enteresan pou nou kontinye ak li nan lòt lekòl. Se yon move ekzanp pou lòt yo. Mwen kwè se yon move nouvel pou ou.
   
  08 04 2021 Messenger Olès
  Nou tap gen yon vizit evalyasyon jodi-a IBER ta vin fè pou nou. Yon pou nou ta fè renouvèlman pèmi fonksynman. Direktè a apen relem pou di, yo kontrarye pou jodi-a. Lap planifye yon lot dat. Nou dwe anpil ane wi. Li te fini 30 septanm 2014. 20 000 goud chak 2 zan. Lè nap gen pou peye kòb la, yo mande se an chèk . Yo pap resevwa kòb likid. Lèm map chèche lajan, map tou achte yon chekye.
 • 08 04 2021

  08 04  2021 Messenger Olès
  Jodi-a yon dezyèm fwa direkson lekòl la te mande prezans mwen pou Josué. Li gen anpil repwòch, li pa respekte prensip lekòl la. Li pa gen respè pou direktè. Mwen mande chans li. Li tap gen chan poul kontinye ane eskolè- a, e menm kontinye lòt ane a. Malerezman li pa deside kontinye. Finalman direksyon lekòl la deside metel deyò definitivman. Se byen malere pou li. Mwen regrèt sa pou li. Josué fè nou wont antan ke yon moun nou te konte sou li. Fòk nap reflechi. Li pap enteresan pou nou kontinye ak li nan lòt lekòl. Se yon move ekzanp pou lòt yo. Mwen kwè se yon move nouvel pou ou.
   
  07 04  2021 Messenger Olès
  Nou tap gen yon vizit evalyasyon jodi-a IBER ta vin fè pou nou. Yon pou nou ta fè renouvèlman pèmi fonksynman. Direktè a apen relem pou di, yo kontrarye pou jodi-a. Lap planifye yon lot dat. Nou dwe anpil ane wi. Li te fini 30 septanm 2014. 20 000 goud chak 2 zan. Lè nap gen pou peye kòb la, yo mande se an chèk . Yo pap resevwa kòb likid. Lèm map chèche lajan, map tou achte yon chekye.
   
   
  22 03 2021 Messenger Olès
  Anderson ale potopwens jodi-a ak William. Lap gen vòl pa Sendomeng pou ale Brazil le 29 mwa sa. William ap prete Anderson pou nou 1000 USD  Kontra depo inibank lan ap fini nan mwa me. Konsa nap remet li an me. Le William bay li. Lap fè yon resi pou nou.
   
  17 03 2021 Messenger Olès
  Janm te diw se jodi-a pè a ap louvri ane senjozèf la nan Ofelina. Yo prevwa komanse seremoni an a 5 è. Se tout moun legliz la ki envite pou vini nan Òfelina.
  Nan okazyon an map bay chante mès chak jou pou tout moun nan Ofelina, pou ou menm ak fanmiy ak tout donatè nou yo.
  Mwen deja bay pè kire Lalomas la chante mès pou nou tout nan Mès vandredi jou fet la.
   
  12 03 2021 Messenger Olès
  Pyes ti bis la nomalman li te dwe rive nan dwan potopwens depi 26 fevriye. Sanble batiman te pase yon lòt kote. Se Merlin ki responsab pou resevwal. Yo te dil se nan dezyèm senmenn mwa sa. Li ta dwe rive lòt senmenn.
   
  11 03 2021 Messenger Olès
  Bòs Yotaire preske tèmine. 3 fenèt anlè ki rete. Paske yo te kraze nan transpò a.
   
  08 03 2021 Messenger Olès
  Bòs Yotaire kòmanse monte fenèt yo.
   
  06 03 2021 Messenger Olès
  Ilianette pat twò anfòm ak yon mal nan lestomak. Mw te voyel kay doktè yè. Li fe yon ekzamen. H pilori. Rezilta pozitif. Nou achte medikaman yo. Lap swiv yon Tretman 14 jou. Ak rejim.
   
  03 03 2021 Messenger Olès
  Mwen sot jwenn li. Li nan mezon pou fè komand yo. Li te resevwa lajan depi yè.
   
  02 03 2021 Messenger Olès
  Mw te relel yè. Aktyelman li potopwens poul fè komand materyo lap bezwen. Lel retounen map bali 1500 ki te deja nan menm lan. Ma enfomew ankò pita.

Pages