Skip directly to content

02.01.2021

30 11 2020 dyalòg nan telefòn avèk Olès

 • Tout moun anfòm. Djef ki gen yon ti lafyèv men se pa anyen ki grav.
 • An Ayiti, yo pa pale de kowona ankò.
 • Men nan peyi a genyen kèk twoub avèk anpil kidnapin. Se yonn nan rezon ki fè tout lopital yo fèmen. Men se sèlman ka ki pi serye yo okipe de yo. Nan Pòtoprens gwoup gang avèk zam nan men yo antre nan kay moun, yo menm rive asasinen moun pou yo ka fè lajan. Nan yon kidnapin yo toujou mande yon kantite kòb ki egzajere.
 • Petèt ke eleksyon pou prezidant yo p’ap ka fèt. Manda prezidan an ap fini 7 fevriye 2022, men pèp la vle pou manda li ta fini 7 fevriye 2021.
 • Frans te transfere yon twazyèm tranch sou kont Pè Jan Hoet pou etid 3 jèn fi yo. Yo te reprann kou yo depi 9 novanm.
 • Wilken, Ronaldo sk Robenson fini ak etid segondè yo. Petèt ke yo kapab ale nan yon lekòl teknik nan Gonayiv, men se sèlman pou en an. Pou kounye a y’ap fè ti travay epi ede ekip moun k’ap travay nan seklaj jaden an ak rekòt yo.
 • Anderson fini ak trazyèm sik ansèyman segondè a. li vle antre Brezil olye li pran yon fòmasyon teknik isit. Yon fwa ke koze tikè yo fin regle, l’ap resevwa 1. 000 dola US pa li a ki te mete yon kote pou chak elèv k’ap kite nou.
 • Olès ta renmen pou li wè si pa gen yon bank ki kapab ofri nou yon pi bon enterè, men Frans te ba li konsèy pou li fè anpil pridans.
 • Ronald double pou yon katriyèm fwa. Olès te fè yon ti pale ak li pou li di l’ ke sa p’ap ka kontinye konsa. Li pa bay yon reyaksyon pozitiv men se ta sanble pito ke li p’ap fè okenn efò. Nan ka sa li kapab soti avan mwa jen.
 • Pano solèy yo an bon eta epi kouran an ap byen fonksyone. Sistèm ponp pou monte dlo a gen yo ti pwoblèm. Ponp lan ki mennen dlo nan kay Sen Àn ak Sen Franswa epi ansuit nan tank ki sou dal yo konn pafwa bay ratman, epi tou gen yon limyè sinyal ki limen. Frans pral diskite sou sa ak Jef.
 • Pè Dessalines ale nan yon lòt pawas (Desarmes). Y’ap resevwa nouvo prèt la, Pè Antoine, dimanche l’ap selebre premye mès li 6 desanm.
 • Tout bèt yo an bòn sante epi y’ap byen pran swen.
 • Frè lekòl la dwe peye pou pi ta 22 desanm. Sa monte anviwon 4. 200 Ewo. Men nou gen pou nou achte ankò inifòm ak liv.
 • Rekòt yo te bon pou ane sa. Nou rekòlte diri anviwon twa fwa plis ke ane 2019. Nou manje pwa kongo de fwa pa semèn. Pitimi an nou rout pou l’ matrite, men rekòt sa ap bon anpil tou.