Skip directly to content

03 03 2022

           03 03 2022 Dyalòg nan telefòn avèk Olès
 • Tout moun anfòm, se moman kanaval menm jan tankou peyi Bèljik epi tou se vakans.
 • Yo pa pale menm ankò de maladi kowora
 • Vin gen mwens barikad nan moman la nan peyi a. Men toujou gen kèk pa egzanp nan Kwadèboukè ak Gonayiv. Tout moun limite nan mouvman aktivite yo akoz kidnapin nan. Nan yon lopital, yo pran de doktè pandan yo t’ap fè konsiltasyon. Mèkredi pase, yo te kidnape yon jounalis ak tout madanm li, epi jodi a se direktè yon stasyon radyo yo pran. Olès enkyete anpil epi li espere ke yo pa kidnape jèn timoun nou yo nan òfelina.
 • Olès ak tout ekip li a ta renmen resevwa vizitè yo soti Bèljik, men se pa yon pi bon ide pou yon vwayaj ta fèt nan moman paske kidnapin nan rèd.
 • Nou poko gen nouvèl pou n’ konnen kilè l’ap posib pou fè eleksyon.
 • Milourdes ak Myrna kite òfelina pou yo abite nan moman Pòtoprens lakay fanmiy Olès yo. Sanble ke yo gen entansyon pou yo ale Sen Domeng.
 • Nerlande nan òfelina, se li k’ap pran swen Man Jean-Baptiste, yon nyès Olès. Lajan pou jou pase yo ak pou peye Nerlande soti nan men pitit gason li, Gino, k’ap viv Ozetazini.
 • Senk jèn yo k’ap etidye nan Gonayiv konn fè ti travay avan ak apre kou yo, pou yo patisipe nan kòb yo dwe bay pou etid yo. Yo tout anfòm.
 • Pou elvaj la sa pa twò byen mache akòz pa gen anpil manje. Sa fè depi lontan epi jiskounye a nou toujou nan sechrès.
 • Nou te touye pi gwo ansyen towo bèf la paske li te tonbe, epi tou li pa t’ ka rive rekanpe.
 • Jèn ti bèf la pa twò pimal pou kounye a.
 • Rekòt pwa kongo a te bon. Men nou ta dwe fè yo bat li epi vannen li. Apre sa n’ap mete pwodui nan yo pou yo pa kale bèt.
 • Aktivite jaden yo ap kòmanse nan fen mwa mas, kòmansman Avril.
 • Yanskian di l’ap akonpanye jèn yo ki pa fè mwayèn yo pou ankouraje yo.