Skip directly to content

10 10 2022

10 10 2022 Entretien téléphonique avec Olès

 • Tout moun anfòm. Tout moun toujou nan vakans akoz pwoblèm k'ap ronje peyi a. Lekòl ta sipoze reprann nan mwa septanm nan. Pwoblèm te vin koz yo ranvwaye li pou 3 oktòb, apre se pou 10 oktòb, men jodia, pa gen yon grenn lekòl ki ouvri pòt yo. Lekòl pwofesyonèl yo te ouvri pou yon ti tan men kounye a yo tout fèmen.  
 • Olès t'al lopital. li te santi doulè yo li te gen nan kou a akoz de maladi atroz la. sou sa ankò maladi tensyon an. Li vin santi li pasab depi lè l'ap suiv nouvo trètman yo. Egzamen Pwostat la montre ke li pa gen anyen ki grav, byen si li pa gen kansè ni lòt maladi.
 • Ricardo pa pridan ditou : li fè anpil foto kote li toutouni. kounye a, l'ap sibi presyon chantaj. Olès pa gen lòt solisyon ke mete li deyò nan òfelina a. nan mwa k'ap vini la l'ap gen 19 ane.
 • Peyi a vin tonbe anba gwo difikilte. Li te deja bloke nèt depi plis ke yon mwa. chak fwa yon moun bezwen soti se plis samdi ak dimanch pou w'al regle sa yo gen bezwen. Pri tout bagay kontinye ap monte tèt nèg. Gouvènman an mande èd peyi etranje men sa vin fè gen plis vyolans. 1 galon gaz (3,8 lit) koute pi ba pri nan Sen Michèl ke Pòtoprens (1,11 ewo sou chak lit kont 1,79) paske kamyon sitèn yo konn vann sou zòn fwontyè a. Yon pakè spageti ap vann kounye a 1.250 goud (9,75 ewo) olye de 200 goud (1,70 ewo) sa gen sèlman yon mwa. Se sèlman zaboka ak mango ki bon mache paske pa gen posiblite pou yo transpòte yo nan mache lavil yo. Moun ap mouri grangou nan bouk la. 
 • Tout etidyan Gonayiv yo vin Sen Michel. Yon vwayaj pou ale Gonayiv koute twa fwa plis ke jan li te ye. Etidyan yo poko jwenn rezilta yo. Robenson li menm pa t' menn gen chans prezante nan egzamen. Etid yo a ap dire 4 ane men yo p'ap ka kontinye akoz sitiyasyon grav peyi a epi tou sitiyasyon bidjè nou an. Olès pral diskite ak yo sou sa ki rezève pou avni yo. 
 • Nan bouk la, tanzantan yo mete barikad sou rout la. sèlman nan ri kote nou ye a, w'ap jwenn menm twa barikad avan ou rive nan bouk la.
 • Jaden an, an bon eta. semèn k'ap vini la n'ap sakle pou yon premye fwa. Pliske gen barikad, travayè yo dwe fè rout dekoupe pou yo rive nan jaden nou an.
 • Premye travay sou renovasyon kay Sen Jozèf yo fini. Rete sèlman krepi randi anba dal la. N'ap tann toujou pou atè a, paske se toujou enposib pou transpòte materyo. Epi sa ki pi rèd, Olès pa gen aksè pou jwenn lajan. Tout bank yo fèmen depi twa mwa san konte danje ki genyen nan deplasman yo. Olès ap prete lajan pandan l'ap rann kont sou kantite kòb ki disponib labank lan.
 • Tout bèf yo anfòm. genyen kont manje. Yonn nan bèf yo plenn depi de mwa. Olès ta renmen achte kochon men nou pa genyen mwayen pou kounye a. 
 • Jèn timoun yo anfòm. Mayson te gen kèk ti pwoblèm pou li adapte li, men kounye a, tout bagay anfòm. Junior ak Mayson kontan pou premye parenn ak marenn yo genyen.       
 • Pliske lekòl la fèmen pou yon bon bout tan, edikatè yo mete men nan pat la. Edikatè Junior ak edikatè an chèf Yanskian travay de jou pa semèn avèk Jèn yo epi twa jou avèk lòt timoun yo.  
 • Pou elektrisite ak dlo trete a : tout bagay OK. Nan semèn ki sot pase la nou te chanje filtè yo nan enstalasyon dlo trete a. 
 • Nou pa janm gen nouvèl sou Jeandelet depi lontan. Dènye fwa li te telefone Olès la, li te pwomèt l'ap vini nan kèk jou aprè, men sa pa t' mache. Jeandelet lakay fanmiy li nan Pòtoprens depi nan kòmansman gran vakans lan. Rout ki mennen antre soti nan nò ak nan sid la konplètman bloke.