Skip directly to content

17 01 2022

               17 01 2022 Dyalòg nan telefòn avèk Olès

 • Tout moun te fè ti malad, yo te gen fyèv, yo te pran fredi, se omikron ki lakoz
 • Tout lekòl ouvri pòt yo. Tout timoun yo al lekòl, twa nouvo timoun yo tou
 • Yo pa pale de Kowona. Tout kote nan peyi a, moun yo gen grip, fyèv, mal tèt, men se pa Kowona li ye.
 • Sou plan politik, sanble ke gen kèk mouvman k’ap fèt. Y’ap travay serye nan moman la pou yo remete sena a an eta pou l’ fonksyone. Konsa l’ap posib pou yo prepare eleksyon prezidansyèl yo pou pi ta nan mwa Avril.
 • Li toujou pa posib pou vini an Ayiti. Petèt nou kapab konn sa pi devan si l’ap posib pou vwayaje nan mwa Jen, Jiyè oubyen pi lwen toujou.
 • Nerlande, Milourde ak Myrna nan òfelina a toujou. Sa fè de mwa depi yo la. Lè yo prale, Olès ap fè nou konnen epi l’ap di nou ki kote yo ale.
 • Senk jèn etidyan ki Gonayiv yo trè byen. W’ap travay di, menm nan jou dimanch
 • Frè yo ap ogmante anpil anpil, nou paka rive kontrekare l’ avèk bidjè nou te prevwa deja a. Olès pral met sou papye kantite kòb tout frè monte epi l’ap di nou sa ki manke.
 • Li kòmanse vin pi difisil pou nou kenbe jèn yo ki gen plis ke 18 tan nan òfelina a.
 • IBESR pa bay okenn enpòtans malgre Sent Àn pa fini akoz maladi kowona, anplis de sa vin gen jèn yo ki gen 18 tan ou plis yo pa vle pran okenn responsabilite epi yo vin parese
 • Randman travay jaden pi pa bon ane sa ke ane pase. Se menm jan tou ni pou pistach ni pou diri yo tout bay mwens randman. Diri pa bay plis pase 2/3 ke kantite li te bay ane pase. Nan moman la n’ap rekòlte pwa kongo, menm nan sa tou kantite a ap pi piti kanmenm.
 • Bèf ki te plenn nan ka akouche nan mwa fevriye, kòmansman mwa mas 
 •  Olès pral pran nouvo foto tout timoun yo pou sit entènèt la.
 • Olès mande si pwojè agrikòl avèk Wilde Ganzen nan ap kontinye
 • IBESR gen entansyon pou regilarize akreditasyon òfelina a pou ane 2022- 2023. Se pa gratis: sa ap koute 21.000 goud (210 ewo)
 • Yanskian te vle ajoute, kòm edikatè an chèf, ke timoun yo ak jèn yo ap travay di, men malgre tout efò sa yo, yo tout nèt pa ka rive fè mwayèn.
 • Yanskian ajoute ankò pou di, kòm resposab teknik, ke detektè a ki konekte pou ouvri epi fèmen pwojektè yo pa fonksyone byen, se pou rezon sa li oblije monte entèriptè a chak maten, epi desann li chak swa.
 • Eske l’ap posib pou nou ta voye kèk robinè anplis nan nouvo konntenè k’ap vini?