Skip directly to content

17 05 2022

   17 05 2022 Nan telefòn avèk Olès

  • Tout moun anfòm. Depi apre vizit la kay doktè a, Olès vin santi mwens doulè nan kou a, men li rete toujou rèd.
  • Lavi a vin tèribman chè, menm Sen Michèl moun prèske paka jwenn anyen.
  • Genyen 2 gwoup bandi ki pran pouvwa a nan peyi a. Yo t’al kontre kòn yo nan zòn laplèn yo nan Pòtoprens. Yo konn goumen tou tanzantan nan sant vil la, men konba sa yo pa konsène sitwayen yo. Yo pa janm pale de eleksyon. Politik la pèdi tout krediblite li konsa li vin konsidere tankou yo move bagay.
  • 5 etidyan gonayiv yo ap travay di. Erezman yo pa twò sibi enkonvenyan yo pou jan peyi a ap dejenere la. Men pou yo menm tou tout bagay vin pi chè menm transpò a tou li vin ra. Premye semès la fini epi dezyèm sesyon an deja kòmanse. Pa te genyen egzamen. Yo gen pou yo fè egzamen nan fen ane akademik la. Depans pou yo tout 5 la monte an total 75.000 goud pa mwa (650 ewo). Malerezman se pa fini. Y’ap gen bezwen materyèl tou. Nou te panse ke etid yo t’ap dire en nan men jiska prezan, bagay yo poko fin klè. Olès ap pran enfòmasyon sou sa.
  • Olès ta renmen reevalye sitiyasyon etidyan yo. Oubyen nou te kapab di yon planifikasyon sou sa ki konsène avni pi gran yo jodia. Nou pa gen mwayen pou nou peye yon etid ki genyen yon dire ki long, kòm tou yo pa bay garanti pou jwenn yon travay konvenab. Olès gen entansyon pou li chèche konnen si pa gen posiblite pou aprann yon metye nan bouk la. Se sitou paske pi gran yo pa montre bon kote yo. Se pou rezon sa li pral planifye pa twò lontan la yon rankont ak pi gran yo pou l’ kapab analize motivasyon yo, paske yo pa bay moun ankourajman epi yo refize kolabore.
  • Nou nan sechrès toujou an Ayiti. Nou poko ka kòmanse ak travay nan jaden yo. Se paske pa genyen anpil lapli ki tonbe. Apre sa vin gen gaz la ki ra, konsa traktè yo nan bouk la paka jwenn gaz pou yo fonksyone. Epi tou nou paka itilize bèf pou charite paske tè a twò sèk l’ap difisil pou dan chari a antre ladan.
  • Pè a te pale avèk Olès de moso tè ke nou te lwe pa pawas la. Li swete ke 6,5 kawo tè (8,40 ekta) ke nou lwe a, nou echanje yon kawo kont 7 kawo ki twouve l’ nan lòt kote a. Tè sa ka fè bon rekòt tou epi nou pa bezwen peye anplis pou rès 7 ane ki rete yo. Kawo tè sa se pou yon òganizasyon k’ap travay pou pawas la. Frans tou mete yo an gad pou di ke se yon modifikasyon nan kontra nou an, li aksepte men fòk nou ta redije yon nouvo kontra.
  • Bòs la te kòmanse reevalye travay yo nan Sen Jozèf. Devi a ki te fèt depi ane pase dwe refèt akoz lavi chè a. Olès pral negosye avèk li.