Skip directly to content

20/11/2017

 

Dyalòg  nan telefòn avec Olès

20 / 11 / 2017

Tout timoun yo te fè premye egzamen lekòl yo. Pou kounye a n’ap tann rezilta yo.

Jedi a Illianette te malad, epi sentom ki te parèt yo ta vle sanble ak maladi kolera, men ezamen lopital la te pwouve ke sa pa t’ pi grav pase sa. Nan demen li te kapab ale lekòl.

Bòn fèt Papi Olès. Sa fè ou genyen 68 tan nan dat 15 novanm sa la.

Kay pou ponp lan poko fini paske lapli a t’ap tonbe anpil. De pòt yo deja monte men bòs la dwe monte kloti a. deyò a dwe krepi, andan an menm fòk li plafonnen.

Akoz lapli a sa fè nou pase anpil jounne sonb. Kouran an te tonbe yon sèl fwa, nan mitan lanuit. Apre sa tout bagay ap byen fonksyone.

Nou te jwenn yon pi bon mwaye pou nou te fè fouye pi a nan moman dènye dyalòg nou nan telefòn, men antrepriz repiblik dominikèn nan kite bouk la. N’ap gade èske y’ap toujou kenbe kondisyon yo.

Tout bagay anfòm asanm ak tout bèt nou fenk sot achte yo. Nou gen yon kochon ki mouri men nou pa konnen pou ki rezon.

Tout bagay pa t’ byen pase jan nou te prevwa sa pou jaden an akoz lapli a. Pistach yo pa bay rannman. Se domaj lè n’ap gade tout efò ki te fèt pou plante pistach sa. Anpil nan timoun yo te bay kout men.

Olès pwopoze pou pentire kay Sen Jozèf la anndan tankou deyò. Deyò a pa t’ janm pentire epi anndan ta dwe repentire.

Olès rekonèt yon dam ki kapab okipe l’ de medam yo kòm edikatèz akonpanye ak Junior. Se yon matant Aurelien ki te akonpanye Frans sa fè kèk ane. Pandan vwayaj nan mwa janvye a Olès swete òganize yon rankont asannm avèk li pandan Frans ap la a.

Bis la ak taptap la toujou ap bay bon travay, men yo made anpil sèvis. N’ap pale sou sa an janvye, se sa Olès pwopoze.