Skip directly to content

2023 08 07

07 08 2023 dyalòg avèk Olès

 • Milanda pa t’ pote li twò byen. Li lakay depi samdi.
 • Milanda te sot tonbe soti sou yon moto twa wou, aprè sa kawoutchou dèyè moto a te pase sou pye li. Nan menm jou a nou te mennen li nan lopital Piyon, konsa yon òtopedis te mete pye li nan bot. Entèvansyon sa te reyisi. Li genyen pou li retounen lopital la nan 4 semèn. Men daprè rezilta radyografi a tout bagay te korèk. Kounye a fòk nou tann.
 • Manmi Olès malad akoz tansyon li ki twò wo, konsa li ale Pòtoprens pou li jwenn ak yon doktè. Nou espere ke movèz fwa yo pa bloke li nan wout.
 • Operasyon nan je Oles yo te yon siksè. Li wè pi byen kounya. Li menm tou li gen yon randevou pou kontwòl nan 4 semèn.
 • Yanskian ap pran swen tet li ak medikaman natirèl pandan l’ap tann li genyen ase lajan pou l’al wè yon doktè Sen Domeng, petèt nan mwa desanm.
 • Nou vin rann nou kont ke nou te twonpe paske nou te aksepte resevwa Kerline. Manman li vivan ni Papa li tou men li andikape. Yo vle repran pitit fi yo paske yo kapab ede li.
 • Nan peyi d’Ayiti, pa gen sekirite. Wout nòmal pou ale nan Kapital la (RN 1) li bloke de tanzantan akoz bandi yo. Se menm bagay la tou pou tout lòt wout yo. Tout moun ap espere ke solisyon an ap vini apati peyi etranje. Yo di ke kas ble yo ap soti nan peyi Kenya, pou yo vin retabli lòd nan peyi a nan dat 15 daout sa la.
 • Se pa fasil tou pou labank yo. Gen kèk nan ti bank yo ki fè fayit. Gen lòt ki pa ouvri souvan, menm nan Okap kote Olès toujou al pran lajan likid. Sa fè kèk tan se zanmi ak pitit gason li William k’ap ede li. Se sa ki pemèt li fonksyone nan ofelina a.
 • Nan Sen Jozèf tout mozayik yo fin poze. Ni sou macheskalye a ki mennen nan chanm timoun yo tou. Semèn k’ap vini la n’ap kòmanse travay nan douch ak twalèt yo. Bòs la pral enstale tiyo k’ap kondui pou jete dlo sal yo avan tout bagay.
 • Kelkeswa se traktè oubyen makòn bèf rabouraj tè a te fini. Nou te plante pwa kongo ak diri. Pistach la gen pou li okipe yon espas ki mezire 6 Ekta. Gino, yon neve Olès ki te konn ede nou deja nan tan pase yo, te fè antre yon traktè, men nou poko genyen zouti (tankou yon chari pa egzanp). Eske l’ap posib pou nou ta fè yonn soti an Bèljik ?
 • Nou espere resevwa nouvo timoun. Men fòk yo gen laj pou ale lekòl, nou ka di pou pi piti 3 zan.
 • Nou poko achte laptop la pou Yanskian
 • Tout jèn yo ki kite òfelina te resevwa 1 000 dola. Yon sèl nan yo ki pa resevwa tout lajan li mande yon avans pi devan l’ap vin prann rès la.
 • Vyann vin tèlman chè, Olès ap mande eske li pa ta dwe retounen ak elvaj la avèk yon dizèn kochon.
 • Djeff ak Islande dwe double klas yo.
 • Oles ap fe m’ konnen nan jou k’ap vini la yo, konbyen kòb l’ap bezwen pou ane lekol la.
 • Enstalasyon kouran an ak tretman dlo a ap byen fonktyone.
 • Oles te achte yon ti pisin pou timoun yo.