Skip directly to content

24 01 2023

24 01 2023 dyalòg nan telefòn aveek Olès

 • Tout moun anfòm. Tout lekòl nan bouk ap degaje yo òganize premye egzamen yo ki sipoze fèt nan tan Nowèl sa la. Sof lekòl ki twouve yo nan zòn kote bandi ap kontwòle yo, men nou ka di nan peyi a, lekòl ap fonktyone nòmalman.
 • Tout premye gwoup jèn yo, ki te suiv yon fòmasyon anplis, yo prèske ale depi 8 janvye. Gen nan yo ki ta renmen pran yon fòmasyon pwofesyonèl pandan en an. Tankou, World Shaddaï pral lakay sè li nan Sen-Mak pou li ale lekòl epi Wilken pral suiv yon kou sou Otelri lakay fanmiy li nan Okap. Ronaldo prevwa pou li pati avèk frè li petèt nan Sen-Domeng. Wilner pral retounen tou lakay lakay frè li Anderson ki te deja Sen-Domeng depi yon bon bout tan.
 • Fanmiy Charlanda tande nouvèl ke li malad, konsa yo te vin chèche li, pou yo mennen li lakay bòkò. Menm bagay la te vin pase ankò avèk Danise kèk jou aprè. Olès Pwopoze pou nou pa repran de tifi sa yo ankò. Se pa fasil ditou pou fini avèk bagay sipèstisyon sa.
 • Ta sanble ke Frito genyen yon papa. Li fenk libere soti nan prizon epi li fè konnen ke l’ap vinn pran Frito. N’ap tann nouvèl sou sa.
 • Nan tout peyi a, sitiyasyon an, an jeneral toujou pa bon, nou ka di nan kèk zòn bagay yo an jan amelyore. Men pa nan Pòtoprens ak zòn anviwon yo. Rebèl yo pa twò manifeste opozisyon yo, men se degradasyon total. Nou pa wè okenn entèvansyon ki vini kòm èd soti nan peyi etranje, malgre yo te anonse ke yo t’ap rive depi 9 janvye. Madam Maniga (ansyen kandida a laprezidans) ta sipoze antèt yon asanble nasyonal. Men san èd entènasyonal la sanble sa p’ap posib. Yo pa gen okenn konfyans ankò sou premye minis Ariel Henry. Tout moun ap tann yon entèvansyon entènasyonal.
 • Lajan pou mwa Janvye a te byen rive, menm jan tou pou lajan mwa desanm nan, sou kont bankè Gibson Etienne (pèsonaj ki aktyèlman ap vann nou materyo pou konstriksyon yo). Li gen anpil kouraj pou li antre labank ki nan vil la pou li retire lajan.
 • Petèt nou ka kòmanse ale nan Pòtoprens nan fen mwa Janvye a pou ale chèche mozayik yo pou travay nan Sen Jozèf yo. Konsa, Yanskian tou ap ka kòmanse travay ebenis yo.
 • 5 etidyan Gonayiv yo jwenn rezilta yo. World Shaddaï te voye bilten pa li a. li fè mwayèn 74 sou 100. Se domaj ke nou pa gen mwayen pou nou kapab ede yon moun konsa ki fè yon si bèl nòt kontinye etid li.
 • Rekòt la pa bon ditou. Menm pri nou te depanse nan semens lan nou pa jwenn li. Tout abitan yo nan Plato Santral ap pleyen pou move rekòt yo fè Poukisa? Paske nou pa ka jwenn semans yo nan bon lè, paske lapli a vin tonbe twò ta epi lè li resi vini li tonbe twòp, paske peryòd sechrès la te twò long, ki vin suiv twòp lapli ki te genyen ki touye tout plant yo… yon pakèt move sitiyasyon ap gate san rete, travay nou yo. Pou kounye a li gentan gen yon mwa depi lapli pa tonbe. Ane pase, rekòt diri a te rive jiska 14 doum, kounye a nou pa gen plis ke yon doum edmi.
 • Tout pwoblèm ki rive sou agrikilti a vin fè pri manje monte yon fason ki enkyetan anpil. Pou yon dola US, w’ap peye kounye a 140 a 150 goud (pandan ke sa gen sèlman yon lane depi ou t’ap peye l’ 100 goud). Yon sachè spageti pa egzanp te koute 400 goud sa gen sèlman en an, pou kounye a li koute 3.000 goud
 • Olès pwopoze pou kòmanse aktivite agrikòl yo ane sa, nan mwa mas. Petèt nou ka pi byen prepare pou nou afwonte move tan ak chanjman sezon an pote.
 • Twa gason pami premye mesye yo, Deluxon, Muradieu ak Caleb, atire atansyon nou avèk lespri pozitif yo. Deluxon te suiv yon kou sou Karelaj epi li gentan reylize kèk reparasyon nan òfelina a. Ansanm ak de lòt mesye yo, li se responsab tout bèt yo. Olès ankouraje yo avèk yon ti kòb.
 • Olès ta renmen rekòmanse ak elvaj kabrit la k’ap genyen ladan yon bouk ak 7 femèl kabrit. Li ta renmen tou redemare elvaj kochon an. N’ap fè anpil ekonomi si nou pwodui pwòp vyann pa nou. Yon kabrit koute 10.000 goud (65 ewo) epi yon kochon 6.000 goud (40 ewo).
 • Te gen volè ki te antre nan òfelina a. Yo vòlè yon jeneratris nan kay ponp dlo a. Fòk nou di tou ke jeneratris sa te an pân. Lè volè yo ap eseye pou yo vin antre yon dezyèm fwa, chen nou an te kouri dèyè yo epi Olès te tire kèk bal.
 • Tout timoun yo te pase yon egzamen medikal avèk de pitit gason Olès yo ki te fè etid yo nan medsin. Nan moman egzamen sa yo, yo te retire yon boul grès pou Deluxon.
 • Myriam, pitit fi Olès la k’ap viv nan Boston ta renmen pou yonn nan doktè yo (Manno) al spesyalize li nan maladi ki bay enfeksyon an Ewòp, pou plis presizyon nan peyi Lafrans. Li mande nou pou nou fè demach pou li.