Skip directly to content

25 04 2023

25 04 2023 dyalòg nan telefòn avèk Olès

 • Tout moun anfòm.
 • Judeline fin geri nèt. Grann li te vle mennen li lakay bòkò, men erezman yo te mande konsèy ak yon doktè, konsa li te etène lopital pandan kèk jou. Grann li, li menm tou te kontan anpil.
 • Deluxon li menm tou, li geri nèt apre operasyon li te fè nan kou lè li te gen gwo klou.
 • Olès pa pimal apre li te fin pran tout medikaman yo te preskri li. Men eta sante zye li ap deteryore.
 • Yanskian te santi yon doulè nan zòn bò kè li. Li pral chèche jwenn yon viza pou li ale Sen Domeng kote li kapab jwenn yon pi bon swen.
 • Sitiyasyon an nan peyi vin pi mal chak jou. Nan Pòtoprens, asasina ak kidnapin se sa k’ap fè aktyalite. Pri gaz ak lavi chè a, ap ogmante chak jou. Labank yo ouvè men risk pou ale retire lajan an vin pi gran toujou. Depi nan mwa Mas, Olès rekòmanse ap prete lajan. Pa gen jwèt nan fason yo trete gwoup gang yo men se pa yon fason ki respekte tout prensip lalwa mande. Yo di ke se espyon ki sot Larisi ki antre nan peyi a. Popilasyon an espere ke Etazini ap fè tout sa li konnen pou li pa livre peyi a nan men Larisi.
 • Yo poko janm pale sou posiblite ki genyen pou eleksyon, menm preparasyon pa genyen
 • Mozayik yo sipoze rive Okap. Tout siman ak fè pou teras yo deja livre pou teras la.
 • Tout ebenistri yo nan Sen Jozèf te refèt nèt pa Yanskian.
 • Aprè midi a, yon teknisyen te vin kontwole enstalasyon trètman dlo a, si li ta vin fonksyon byen ankò, n’ap kapab rekòmanse ak biznis vann dlo trete a. aktivite sa te kanpe nan kòmansman epidemi Kowona a.
 • Olès ap esplike kondisyon lavi chè a, pandan li pran kèk egzanp. Sa fè anvion de zan, 7.000 goud te kont pou achte manje pou yon semèn. Pou kounye a w’ap bezwen 15.000, 16.000 epi menm 18.000 goud. Yon sak chabon te koute 100 goud pou kounye a li 150.
 • Olès te reyisi boukle bidjè li avèk mwens kòb ke kantite ki disponib la, se sa ki pral pèmèt li ogmante yon ti kras sou salè yo. Sa fè deja twa zan depi nou pa fè sa, nou kapab di depi nan dènye vwayaj Papi Frans lan.
 • Pou kounye a nou poko ka voye anyen. Paske nou pa konnen si machandiz yo ap rive nan destinasyon yo.
 • Bèf yo te nan difikilte pandan yon ti tan. Veterinè a te fè yon ti pase. Kounye a zèb kòmanse pouse vin gen kont manje. Nou espere ke sa ap mete yo anfòm
 • Olès swete itilize rès tòl nou gen nan depo a, pou konstui yon kloti pwovizwa. Paske gen twòp bèt vwazen yo ki vin manje lakay nou epi yo menm manje flè yo. Se poutèt sa l’ap pi bon pou nou rete a distans ak moun ki pa gen bon entansyon yo.
 • Yon òganizasyon nan Pòtoprens ki ta renmen plase timoun k’ap soti nan kapital la nan yon espas ki sekieize te vin vizite nou. Piske nou genyen plas, Olès pral verifye ki posiblite ki genyen. Petèt ke se òfelin yo ye, nou ka di se jèn timoun. Epi l’ap byen veye pou ekilibre kantite fi ak gason.