Skip directly to content

25 04 2024

25 04 2024 dyalòg nan telefòn avèk Olès

 • Depi nan kòmansman mwa d’avril. Yon epidemi tonbe nan òfelina a, avèk sentom sa yo : fyèv, maltèt, grip, vomisman. Men nan moman an nou debouye nou, konsa tout moun kapab retounen ale lekòl yo. Doktè Manno (Emmanuel yonn nan pitit Olès yo) te la nan òfelina a depi de mwa, akoz de yon sikonstans, li te tou pwofite ede malad yo.
 • Tout granmoun yo anfòm, men gen nan yo ki gen ti doulè akoz yo kòmanse gen laj.
 • Sitiyasyon an nan peyi Ayiti toujou poko janm chanje. Vin gen mwens kidnapin men bandi yo asosye nan ‘’ viv ansanm’’  k’ap dirije ak gran chèf Jimmy Chérizier alyas Babekyou.
 • Konsèy prezidansyèl yo te anonse a enstale sou pwoteksyon sòlda ameriken yo. Se nouvo konsèy sa k’ap deside si yon fòs entènasyonal ka antre nan peyi a.
 • Nou pa genyen ni kochon ni kabrit nan moman an la. Bèf yo ap byen pase depi gen lapli. Yo vin jwenn plis zèb pou yo manje. Lapli gen yon semèn depi l’ap tonbe. Nou kòmanse preparatif pou sezon semans lan. Nou gentan mete travayè yo an gad. Olès ap voye foto lè y‘ap raboure tè a.
 •  Yonn nan femel bèf yo fè pitit. Se yon gwo sipriz paske nou pa te konnen li te plenn,
 • Nou gen 7 chen ki se bon gadyen. Yo tout se pou William. Yo tout jape depi yon moun antre nan lakou a.
 • Pou Jean-Ebel, Sondy ak Wilkervince, nou jwenn yon lekòl pou yo, yo prale nan mwa Septanm.
 • Petèt ke nou gen pou nou resevwa ankò 4 timoun. Nan yo ap genyen de frè epi de lòt yo ap soti Gonayiv. Yo gen pou yo vini nan mwa daout la, epi yo kapab jwenn yon chans pou yo ale lekòl nan mwa Septanm nan.
 • Olès ta renmen enstale yon kloti, pou izole bèt yo ki ka rann aksè ak espas nou an enposib.
 • Nou ta renmen enstale yo pak kochon anplis pou nou mete kochon yo.
 • Gen kèk nan matla yo ki fini, ki merite pou yo ranplase.
 • Fòk pòt yo nan Franswa nan pati kay anba yo repare.
 • Fritzner gen pou li vini pou li mete kle nan pòt yo nan Sent-Àn.