Skip directly to content

26 10 2023

26 10 2023 dyalòg nan telefòn avèk Olès

 • Tout moun anfòm.
 • Genyen anpil lapli nan moman an.
 • Tout 8 nouvo timoun yo anfòm. Gen 4 nan yo ki gentan ale lekòl. Yanskian ap bay lòt yo leson. Petèt yo kapab jwenn yon plas nan yon lekòl nan mwa janvye sa la. Si nou pa jwenn plas tou, y’ap rete pou mwa septanm. Li posib pou nou kapab jwenn yon pwofesè Prive pandan peryòd sa.
 • Sitiyasyon an nan peyi d’ Ayiti pa janm chanje. Aksè ki te genyen pou ale Pòtoprens lan tonbe anba kontwòl kounye a. Bandi yo mande 10.000 dola ayisyen (50,000 goud = 350 ewo) sou chak bis transpò k’ap pase. Yo pa janm kite machin prive yo pase. Tout moun k’ap soti Sen Michèl pou ale Pòtoprens ap peye 700 dola ayisyen (3.500 goud = 25 ewo) sèlman pou vwayaj ale a. Se yon fòtin. Vwayajè yo aksepte pran gwo risk sa sèlman lè yo gen gwo ijans.
 • Yo di konsa ke Etazini ap voye yon delegasyon nan dezyèm semen mwa novanm sa.
 • Tout timoun yo nan peryòd egzamen. Y’ap fin konpoze 31 Oktòb. Y’ap gen yon ti vakans pandan rès semèn nan. Lendi 6 novanm tout kou yo ap reprann. Yo toujou panse ke lekòl kapab fèmen nan nenpòt ki moman ankò. Se poutèt sa vakans yo kout konsa. Men nou ka di ke nan tan nòmal toujou genyen 4 peryòd pou egzamen. Se nan fèt Latousen, nan Nwèl, nan Pak, epi avan gran vakans.
 • Jous kounye a Jeff te toujou gen kou nan aprè midi. Men apati 6 novanm l’ap kapab ale lekòl nan maten.
 • Devi pou gran pòtay la ak fè fòje yo nan Sen Franswa dwe refèt nèt.
 • Yo retire tout amwa yo nan chanm timoun yo nan Sen Jozèf yon fason pou travay seramik la te ka byen fèt. men fòk amwa yo refèt, Yanskian ap reflechi sou kesyon sa epi l’ap voye yon devi.
 • Nou pral rache move zèb yo pou yon dezyèm fwa. Te gen anpil lapli. Diri a kòmanse ap fleri. Gen bèl espwa pou ni diri a ni pwa kongo a bay bon rekòlt nan mwa desanm nan la.
 • Elvaj la ap kontinye. Gwo towo a pa ka fin byen ranpli wòl li. Men gen de nan manman bèf yo ki te fe,, pitit’
 • Tout ane lekòl yo fin peye.