Skip directly to content

27/07/2020

 

27 07 2020 dyalòg nan telefòn avèk Olès

 • Tout moun anfòm.
 • Daprè enfo ki soti nan jounal, gen 7 moun nan bouk la ki te kontamine ak kovid19 la.
 • Pou kounye a, sitiyasyon an vin pi grav an Bèljik. Vwayaj Yanskian an te deja repòte pou mwa septanm, men li posib ankò pou li repòte nan yon lòt dat ki p’ap nan mwa sa.
 • Ane sa nou p’ap resevwa nouvo timoun, nou vle jere avèk anpil pridans resous finasye nou.
 • Se poutèt sa, twa ti mesye yo ki fini lekòl klasik yo ki se Wilken, Ronaldo ak Robenson poko ap kòmanse tousuit etid siperyè yo. Tout fason jous kounye a an Ayiti dat pou lekòl ouvri poko janm fikse. Y’ap rete fè en nan ankò lakay nou pandan y’ap gen yon travay pou yo fè.
 • Twa medam yo, Nerlande, Milourde ak Myna ki te oblije kanpe etid yo poutèt kowona, yo kapab retounen al kontinye etid yo, depi lekòl yo reouvri. Petèt ke se jous nan mwa mas 2021.
 • Gen 4 pitit Olès ki nan òfelina a, pou yo bay kout men. William kite machin li disponib pou nou. Chedeline, Emmanuel ak Ricardo yo tout la. De dènye yo gen pou yo vin doktè, men inivèsite yo a kanpe tou.
 • Petèt ke lekòl yo kapab remèt kanè yon fason akoz ane lekòl sa ki gen anpil ratman ant 10 ak 17 daout, petèt yo ka tou reouvri nan menm moman sa, men apre kowona gen lòt pwoblèm ki gen rapò avèk sekirite a.
 • Nan jaden an nou te plante nan menm kantite espas ke ane pase. Nou te gentan plante diri ak pistach. Kounye a nou pral plante pitimi ( yon sereyal ki donnen nan peyi cho)
 • Nan mitan Sen Fraswa ak Sent-Àn genyen pwa kongo ak mayi
 • Nou te gen yon ti rezèv labank gras ak lavant dlo a. nou te rele teknisyen enstalsyon an paske te gen yon pwoblèm depi kèk jou. Se poutèt sa nou te fè yon ti kanpe sou lavant la.
 • Pou kounye a nou genyen 5 kochon ak 6 femèl bèf. Nou gen kèk pentad toujou. Nou manje yo de fason regilye.
 • Pi a pa bay anpil dlo malgre nou nan sezon lapli. Ponp la te vin gen yon pàn apre kèk minit. N’ap egzamine pwoblèm nan.
 • Rotary Club Gonayiv toujou ap mande yon frè pou efò yo te fè lè nou t’ap reyalize pwojè sa ki se (enstalasyon dlo trete ak basen). Frans pral fè kalkil pou li wè konbyen li gen pou li bay ankò.
 • Se jodia n’ap fete 14èm anivèsè depi òfelina a te ouvri.

Olès vin konnen tout move pawòl ki te pouse abitan bouk la pou yo vin kraze pòtay òfelina a ak kout wòch lè yo te vin konnen ke Frans te pran nan kowona, se te ‘’Radio Etoile Rouge’’. Piske lapolis konn kèk fwa ap tande emisyon sa, yo vini byen vit sou plas pou evite plis dega.