Skip directly to content

28 06 2022

    28 06 2022 Nan telefòn avèk Olès

 • Tout  timoun ak granmoun yo anfòm. Tout moun gentan nan vakans, sèlman Josuë. L’ap fè dènye egzamen li 1e Jiyè. Li nan SNIV (Filo), ki  se dènye ane lekòl li pou li gen aksè nan ansèyman siperyè.
 • Sitiyasyon an nan peyi Dayiti pa bon ditou, men sanble ke gen yon van lespwa k’ap soufle. Yo nome ansyen prezidan Aristide gouvènè, se vre ke se etranje yo ki fè sa. Nou espere ke li gen ase libète ak manèv pou li fè peyi a soti nan sitiyasyon tèrib ke li twouve l’ ladan jodia. Genyen yon gwo pwobablite pou l’ metrize bann yo, paske gen yon bon kantite nan yo ki se patizan li. Yo te deja eksprime piblikman sipò yo sou pwomès ke yo fè sou Aristide la. Yo te konsidere ke li kapab mete lapè epi òganize eleksyon nan yon delè limite ki se de zan. Li vle konsantre l’ pou l’ fè tout ensekite disparèt.
 • Jèn mesye dam yo k’ap etidye Gonayiv yo anfòm. Ilianette, Wilken ak Ronaldo te vini Sen Michèl nan antèman Man Jean Baptiste (Niès Olès la ki te vin abite nan òfelina depi nan kòmansman pandemi an). Nou te vin pran konsyans ke sèlman premye ane etid sa pa t’ kont, pou yo kapab jwenn yon sètifika oubyen yon diplòm. Yo ta dwe etidye ankò yonn oubyen twa zan. Fas ak sitiyasyon finansye nou, Olès pral ransenye pou li wè sa ki posib. Byen si se sèl etidyan ki reyisi, si gen posiblite k’ap ka kontinye etid yo.
 • Jèn yo ki fini lekòl yo ane sa, ap kapab suiv yon fòmasyon sou karelaj, vit, enfòmatik, plonbri, enfimye elatriye... sa konsène ni fi ni gason.
 • Olès te òganize yon reyinyon avèk timoun ki pi gran yo sou konpòtman yo. Men pa sa chanje anyen. Yo toujou ap pale de kòb yo a ki se 1.000 dola ke w’ap resevwa lè yo kite òfelina a. Se poutèt sa yo pa gen okenn motivasyon. Komite direksyon an ( Frans ladann tou) deside pou yo retire avantaj sa depi jodia. Men tou, Nou kapab bay lajan sa ak moun ki merite l’.
 • Nou te mande jèn yo kòman yo wè avni yo epi kisa yo ta renmen pran kòm metye manyèl nan bouk la, pyès moun poko reponn.
 • Santiman ensekirite a kòmanse atenn òfelina a. Olès deja resevwa plizyè apèl menasan nan telefòn. Se pa yon sèl moun k’ap fè sa men kanmen sa pote enkyetid.
 • Depi yon mwa, lapli ap tonbe san rete. Sezon lapli a kòmanse an reta. Nan moman sezon nòmal, se ant mwa Avril ak mwa me. Sa ki te rive, se tè a ki te tèlman sèk nou pa t’ kapab raboure li. Men kounye a li vin tèlman gen labou pasi pala, ke tout teren an vin inonde. Konsa nou vin bezwen menm 5 a 6 jou bon solèy pou nou kapab kòmanse travay nan jaden an.
 • Yon lòt kote lapli a bay yon gwo avantaj: Vin genyen plis nouvo zèb pou bèt yo.
 • Caleb se sèl benevòl (sou twa timoun) k’ap kontinye pran swen bèt yo.
 • Tout pousyè te soti nèt nan Sent An, li vin bèl.
 • Yo reprimande ak fòs sitou seksyon gason yo nan Sen Franswa paske yo pa janm netwaye l’ apre yo fin sèvi. Epoutan genyen ase dlo pou flòch twalèt.
 • Olès kapab enskri pou pi piti 5 nouvo timoun. Si ap gen plis ke 5 jèn k’ap pati, l’ap kapab konplete gwoup la, jiskaske li rive nan 30.