Skip directly to content

30 05 2023

30 05 2023 dyalòg avèk Olès

 • Timoun yo ak tout jèn moun yo anfòm. Sèlman Kerline ki te gen yon ti dyare
 • Yanskian ap kontinye pran medikaman pou trete pwoblèm kè li a epi Olès vin trè byen aprè vizit li te fè kay yon doktè oftalmològ nan Sen Domeng. Sa ki bay Yanskian plis pwoblèm se Valv ki nan kè li a ki gen yon ti fuit. Aprè li te fin konsilte nan 4 lopital diferan, li vin konnen ke pwoblèm nan pa twò grav. Pou li plis asire, li gen pou li ale nan yon lopital Sen Domeng. Madanm li te gen yon ti enfeksyon irinè men pou kounye a li anfòm. Yanskian ap suiv yon rejim, se poutèt sa madanm li fè manje pou li apa. Finalman li fè manje pou tout fanmiy lan, konsa yo pa manje nan manje ki prepare nan kizin nan òfelina a. 
 • Sitiyasyon an nan peyi a toujou pi grav. Men pèp la kolabore avèk lapolis. Politisyen yo ap kontinye diskite antre yo sou ensekirite a. Men pa gen anyen ki chanje. Se tout move atitid sa yo menm ki koz ke pèp la ap poze kèk ak akonpanye ak lapolis. Nan sid peyi a tout bagay poze. La a, bandi pa ka vin ouvè zèl yo la. Nan Okap te gen yon batay pou kwape bandi ki vin anpeche moun patisipe nan fèt lokal yo nan Vètyè. 18 me, fèt drapo a te selebre nan vil la san okenn pwoblèm.
 • Avan yè te gen yon kanbriyolaj nan òfelina. Yo vòlè 6 ansyen pano solèy, avèk kèk kivèt yo te konn lave rad ladan yo. Vòlè yo antre nan depo garaj la san yo pa kite okenn tras remakab. Pòt yo rete tou ouvè, pa gen pèsonn ki te remake anyen. Olès t’al pote plent nan lapolis.
 • Nou pa gen plis ke yon femèl chen, men li fè pitit. Pliske li dwe bay ti chen yo tete li pa ka veye tout bon. Sa gen deja yon mwa, depi li te jape pou fè vòlè yo pè. Fwa sa nou pa t’ pèdi anyen.
 • Yo te livre nou tout mozayik yo. Bòs la pral kòmanse travay apre demen. Deluxon ap ede li, sa ap pèmèt li mete fòmasyon li te jwenn nan an pratik. Pifò lòt mesye yo ki te suiv menm kou sa ak li, yo nan bouk la toujou, yo menm tou yo kapab vin ede. Fòk nou tann tou lòt bòs douch la ki gen pou li vin refè kanalizasyon yo tou.
 • Tout moun k’ap travay nan a òfelina gen pou yo jwenn yon ogmantasyon nan mwa sa menm. Lavi chè a oblije nou fè sa.
 • Enstalasyon trètman dlo a ap byen fonksyone. Nou pa gen ase dlo pou nou ta vann anpil chak jou. Men pa gen anpil kliyan ki motive paske yo genyen lajan.
 • Li posib pou nou kapab resevwa kèk timoun pandan vakans ete sa.
 • Sezon pou moun plante dwe fini nòmalman 15 jen. Jiskounye a toujou gen anpil lapli.
 • Frans fè nou konnen ke Wilde Ganzen mete sou kont nou yon bidjè anviwon 7.000 dola. San dout lajan sa ap rive nan semèn sa k’ap vini la.
 • Kounye a bèf yo jwenn manje pou peze grangou yo. Zèb yo byen pouse.
 • Chemen ki te trase pou teras anplis yo fini nèt.
 • Gen anpil nan timoun nou yo ki te kite òfelina pandan sis mwa ki sot pase yo la, ki ale Sen Domeng. Petèt ke yo ka resevwa laba, yo èd sosyal e psikolojik si yo kapab pote prèv ke yo te pase yon pati nan anfans yo nan yon òfelina. Olès ap bay yo atestasyon sou sa.
 • Yanskian ajoute ke yo fè gwo efò pou ekonomize kouran pandan jounen an. Gras ak sa toujou genyen kouran pou lannuit.
 • Yanskian : Ponp ki nan pi a te toujou konn fonksyone gras a dèlko a, men kounye a li an pan. jous kounye a nou poko ka jwenn pyès la pou nou chanje li. Teknisyen an ki te ale Pòtoprens pou achte pyès la, pandan l’ap vini bandi pran tout sa li te genyen. Yo te menm pran machin nan tou. Lapolis te jwenn vòlè sa yo, e nou espere ke mesye sa rejwenn tout afè li yo.

Yanskian : Malgre anpil efò ke Mèt Junior ak mwen menm nou fè, mwayèn lekòl timoun yo toujou pa bon.