Skip directly to content
 • 15 03 2021

  22 02 2021 dyalòg nan telefòn avèk Olès
  Nou tout, nou anfòm. granmoun kon timoun.
  Duran, neve Olès la epi gran chofè a, ki toujou akonpanye Frans nan Pòtoprens, te gen yon maladi nan sèvo sa gen de semèn. Pou kounye a, li pa lopital la ankò, li pa pimal. Men pwosesis gerizon an pral dire ankò anpil tan.
  Kowona pa vrèman gaye nan peyi Ayiti. Se sèlman nan Pòtoprens bagay la pi grav, men nan tout rès peyi a yo prèske pa pale de sa menm.
  Kondisyon lapwòpte a an jeneral li pa pi favorab menm jan tankou mèzi yo pran pou pwoteje moun yo, li pa pridan pou yon moun soti lakay li. Risk pou plis moun kontamine, sitou nan vil yo, li egziste nan chak kwen nan lari a.
  Ensekirite a vin pran manm akoz sitiyasyon politik la. Prezidan an konteste kont pawòl ki di ke manda li dwe fini 7 fevriye epi li vle rete sou povwa jiska 7 fevriye 2022. Opozisyon an menm mete sou plas pwòp prezidan pa yo.
  Frans fè konnen ke yon vwayaj pou ale an ewòp rete toujou enposib. Yanskian poko ka vini kounya.
  Bòs ki dwe vin enstale fenèt yo nan Sent-Àn nan ap kòmanse semèn pwochèn epi li pwomèt ke li p’ap pèdi tan.
  Ide pou nou genyen materyèl agrikilti ak bèf yo pa dezenterese Olès, men li atire atansyon sou sa, paske tout kote nan peyi a, y’ap vòlè bèt ki ka rale chari ak lòt kalite bèt ankò. Pou byen di, li pa twò fasil pou achte yon chari ki adapte. Li ta dwe fèt sou yon mezi pa yon bòs ferayè lokal.
  Tout òf ki te la pou revalorize Sen Jozèf epi pou li adapte ak tout bezwen yo, yo tout preske fin antre.
  Twa mesye ki pa ale lekòl ane sa, yo tout yo mete dakò avèk Yanskian pou yo pentire Sen Jozèf.
  Basen an nan Sen Franswa plen. Pou kounya nou pa twò itilize l’ paske sosyete distribisyon dlo a ap byen fonksyone. N’ap konsève dlo nan basen an pou lè nou gen bezwen.
  Enstalasyon dlo trete ap fonksyone nòmalman. Nou poko reprann kòmès vann dlo a ak kliyan nou yo pou yon rezon sekirite.
  Enstalasyon kouran an tou ap byen fonksyone. Lòt jeneratris la ki te vini nan mwa desanm nan avèk lòt bagay yo poko ap sèvi. L’ap ranplase lòt ti jeneratis la ki pa t’ fin anfòm nèt.
  Tout kochon yo mouri. An Ayiti, maladi kochon te deklare, konsa prèske pa gen kochon okenn kote nan peyi a.
  Tout rekòt yo antre. Rekòt pwa kongo a te pi piti ke ane pase. Pitimi an vin pwodui mwens akoz de yon maladi. Si nou pa t’ plante pwòp danre pa nou li t’ap difisil pou nou toke kòn ak lavi sa. Pri anpil machandiz de baz yo prèske double nan yon ti kras tan.
  N’ap chache pou nou jwenn yon lekòl pwofesyonèl nan Gonayiv pou twa mesye yo ki lakay nou depi yon lane. Kote sa, l’ap pi fasil pou yo jwenn yon lojman ki pi kovenab.
  Preparasyon teren an pou pwochen rekòt la ap koute 70.000 goud (762 ewo) pou chak kawo. Yon kawo koresponn ak 1,29 ekta. Nou genyen 8,5 kawo (11 ekta). Pou legim yo plante n’ap pike tè a. pike tè a ak saklaj la ap koute 170.000 goud (1.850 ewo) anplis.
  Anderson vle vwayaje pou l’ale jwenn fanmiy li. Pwojè li a pran ti reta. Se fanmiy li k’ap achte tikè pou li.
  Twa jèn fi yo ki rete Pòtoprens yo te vin gen pwoblèm ankò akoz twoub ki te genyen lavil la. Yo te resevwa ase kòb pou yo achte yon nouvo telefòn entèlijan. Men yo poko ka ale achte l’.      
 • 22 02 2021

  04 02 2021 What’s App Olès (Edikasyon)
  Nou komanse prepare pwa ak pitimi pou nou mete an depo.
   
  28 01 2021 Messenger Olès
  Nap dekòtike pwa kongo ( bat pwa ) pou nou mete nan depo.
 • 18 01 2021

  18 01 2021 dyalòg nan telefòn avèk Olès
  • Tout moun anfòm. Pa genyen yon gwo pwoblèm lasante ki grav. Tanzantan kèk nan timoun yo konn gen ti fyèv oubyen yon blese. Mis Merceda toujou prè.
  • Tout lekòl la peye nèt. Willam te prete m’ yon ti kòb. Li ta dwe jwenn kòb sa deja, men lajan pou peye dèt sa rete labank toujou jiskaske nou kapab retire li an sekirite.
  • Paspò Anderson nan prè. Li vini nan òfelina pou l’ ka tann nan ki dat l’ap pati. Li vle ale Brezil, menm jan tankou yonn nan frè li yo te fè l’ deja.
  • Ronald te mal konpòte l’ epi li ta dwe al pase yon tan lakay fanmiy li nan bouk la kòm pinisyon. Fanmiy li rete andeyò, ki pa pre bouk la. L’ap twò lwen pou lekòl li. Konsa li pral genyen yon lòt fòm sanksyon (okipe tout bèt yo) pandan Olès ap met bon kontwòl. kanmenm Li te fè ekskiz.
  •  Tout rekòt yo antre. Sèl pitimi an ki pa t’ fin bon. Rekòt sa te montre ke l’ap bon men apre kèk tan, sa gate. Paske te gen yon maladi ki te tonbe sou yo. Tout rekòt yo (pwa kongo, diri, pistach, pitimi) ap sèvi pou nou manje.
  • Nerlande, Milourde ak Myrna k’ap kontinye etid yo nan Pòtoprens te rele an patikilye. Mwen te dakò avèk yo pou m’ ba yo 100 dola ameriken kòm avans sou 1.000 dola ameriken ke yo genyen lè y’ap kite òfelina. Avèk kòb sa yo vle achte yon nouvo smartphone. Ofelina pa an mezi pou achte pou yo yon lòt telefòn paske sa yo te genyen an depi apèn de zan te kapab itil yo jiskaske yo fini etid siperyè yo a.
  • Selon enfòmasyon nou resevwa, Maudeline te pran nan yon maladi kronik. Ivette trè byen.
  • Twa mesye yo ki rete lakay nou pandan en an, avan yo reprann lekòl, y’ap patisipe nan tout aktivite epi lòt travay ki genyen anplis.
  • Machandiz yo ki te vini sou lanmè pa konntenè a te byen byen rive. Chak moun te jwenn nouvo rad, ni medam yo nan Pòtoprens ak Yanskian avèk fanmiy li. Manmi Olès triye rad ke nou p’ap itilize yo pou bay oubyen vann. Livrezon an te vin pi chè. Lajan transpò a te vin ogmante anpil, paske sitiyasyon peyi a pa t’ bon ditou.
  • Pyès pou bis la ke yon manm nan fanmiy Olès dwe fè vini depi Ozetazini an nan rout.
  • Vyolans la vin gaye pi rèd nan peyi a. Prezidan Jovenel ap kite pòs li 7 fevriye 2021. Tout pri ap ogmante. Eleksyon pou pòs prezidan te dwe gentan fèt deja. Ap gen yon nouvo gouvènman tranzisyon jous an 2022 lè genyen yon nouvo prezidan ki eli.
  • Kowona prèske absan an Ayiti. Tout moun prèske pa pote kachnen ankò sof nan lopital yo. Pandan tan sa peyi vwazen nou an Repiblik Dominikèn ap pran gwo frap. Malgre sa pa gen okenn entèdiksyon ki fèt pou pase frontyè a pou soti nan peyi sa pou ale nan lòt.
  • Anplifikatè pou sinyal entènèt la poko janm rive.
  • Yo kòmanse ap fè semans ankò nan jaden sou teren an
  • Pè Antoine, nouvo Prèt la, di nou mèsi pou òdinatè yo ke li te resevwa ki soti an Bèljik yo (CM-Limbourg)
  • Pè Jackson, prèt pawas vwazen nou an, Badso, te fè yon ti jalouzi. 
 • 18 01 2021

  04 01 2021 Messenger Olès

  Se jodi-a map remèt pè a odinatè yo. Paske aktivite fèt la fè mwen pat gen tan yè. Nou te resevwa 300 ti moun yè. Pè Antoine kontan anpil. Mwen palel enpe de relasyon nou ak pè yo depi Òfelina ekziste. Li kontan palel de kontra tè nou. Janl pale ak mwen. Mwen santi, se nou ki ap asire nan tè a poun kontinye travay paske nou gen ti moun pou bay manje. Non pè a se : Antoine Charles.

   

  03 01 2021 Messenger Olès

  Mwen te eseye relew poum te fèw viv anbyans ki genyen nan Òfelina sa pat mache. Malerezman. Se bel bagay. Nou di bondye mèsi jis kounya pa gen nan nou ki viktim de kowona.

   

  31 12 2020 Messenger Olès

  Tout ti moun nou yo jwenn vetman. Soulye yo tou enteresan pou nou. Paske nou toujou bezwen anpil kob pou achte soulye. Yon gwo mesi tou pou tout donate yo. Mw swete fanmiy lan bon ane 2021. Sante, long vi. Nap priye pou kowona fini pou wè.

   

  27 12 2020 Messenger Olès

  Kamyon an te rive twò ta yèswa. Se maten-an yap vini lakay la pou debake.

   

  26 12 2020 Messenger Olès

  Ak kek jen nou yo, mwen te nan mes minwi. Epi lajoune yè mwen antre potopwens. Mwen oblije lwe yon lòt kamyon pou vini. Paske Mari Jonie an pè vini.

   

  09 12 2020 Messenger Olès

  Se jodi-a mwen jwenn bos Yotaire . Li pa gen materyo disponib. Se lè nou ba li avans lap fè kòmand. Se 80/100 nan montan devi-a.

 • 02.01.2021

  30 11 2020 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Tout moun anfòm. Djef ki gen yon ti lafyèv men se pa anyen ki grav.
  • An Ayiti, yo pa pale de kowona ankò.
  • Men nan peyi a genyen kèk twoub avèk anpil kidnapin. Se yonn nan rezon ki fè tout lopital yo fèmen. Men se sèlman ka ki pi serye yo okipe de yo. Nan Pòtoprens gwoup gang avèk zam nan men yo antre nan kay moun, yo menm rive asasinen moun pou yo ka fè lajan. Nan yon kidnapin yo toujou mande yon kantite kòb ki egzajere.
  • Petèt ke eleksyon pou prezidant yo p’ap ka fèt. Manda prezidan an ap fini 7 fevriye 2022, men pèp la vle pou manda li ta fini 7 fevriye 2021.
  • Frans te transfere yon twazyèm tranch sou kont Pè Jan Hoet pou etid 3 jèn fi yo. Yo te reprann kou yo depi 9 novanm.
  • Wilken, Ronaldo sk Robenson fini ak etid segondè yo. Petèt ke yo kapab ale nan yon lekòl teknik nan Gonayiv, men se sèlman pou en an. Pou kounye a y’ap fè ti travay epi ede ekip moun k’ap travay nan seklaj jaden an ak rekòt yo.
  • Anderson fini ak trazyèm sik ansèyman segondè a. li vle antre Brezil olye li pran yon fòmasyon teknik isit. Yon fwa ke koze tikè yo fin regle, l’ap resevwa 1. 000 dola US pa li a ki te mete yon kote pou chak elèv k’ap kite nou.
  • Olès ta renmen pou li wè si pa gen yon bank ki kapab ofri nou yon pi bon enterè, men Frans te ba li konsèy pou li fè anpil pridans.
  • Ronald double pou yon katriyèm fwa. Olès te fè yon ti pale ak li pou li di l’ ke sa p’ap ka kontinye konsa. Li pa bay yon reyaksyon pozitiv men se ta sanble pito ke li p’ap fè okenn efò. Nan ka sa li kapab soti avan mwa jen.
  • Pano solèy yo an bon eta epi kouran an ap byen fonksyone. Sistèm ponp pou monte dlo a gen yo ti pwoblèm. Ponp lan ki mennen dlo nan kay Sen Àn ak Sen Franswa epi ansuit nan tank ki sou dal yo konn pafwa bay ratman, epi tou gen yon limyè sinyal ki limen. Frans pral diskite sou sa ak Jef.
  • Pè Dessalines ale nan yon lòt pawas (Desarmes). Y’ap resevwa nouvo prèt la, Pè Antoine, dimanche l’ap selebre premye mès li 6 desanm.
  • Tout bèt yo an bòn sante epi y’ap byen pran swen.
  • Frè lekòl la dwe peye pou pi ta 22 desanm. Sa monte anviwon 4. 200 Ewo. Men nou gen pou nou achte ankò inifòm ak liv.
  • Rekòt yo te bon pou ane sa. Nou rekòlte diri anviwon twa fwa plis ke ane 2019. Nou manje pwa kongo de fwa pa semèn. Pitimi an nou rout pou l’ matrite, men rekòt sa ap bon anpil tou.
 • 07 12 2020

  07 12 2020 Messenger Olès
  Wilken, Robenson ni Ronaldo jwenn rezilta. Yo reyisi. Mwen mande yo pou reflechi, pou di ekzat sa yap vle aprann. Paske yo chanje lide tanzantan. Kòm yo gen yon ti tan devan yo. Konsa map gentan pou fè kontak yo pou lane pwochèn.
   
  29 11 2020 Messenger Olès
  Di ri fin seche. Koun nap mete yo nan dwoum pou konseve.
   
  18 11 2020 Messenger Olès
  Nan Jaden mwen ye la, nap kontinye rekolte diri.
   
  17 11 2020 Messenger Olès
  Pe Dessalines pwale nan senmenn nan. Nouvo pè-a enstale dimanch lan. Li ba mw papye yo. Gen yon chanjman ki fèt nan kontra. Paske komite ki responsab tè yo pa dakò pou 10 zan. Se pou 9 ane. Konsa li remet mwen 500 USD. Nan non Òfelina nou bay li yon kado valè 100 USD. Res la nou pasel nan lekòl. Li pwale nan pawas Dezam kote Pon Sonde.
   
  15 11 2020 ANIVESE PAPI OLÉS
   
  15 11 2020 Messenger Olès
  Gwo mèsi pou souwè ou, manmi Frans ak lot zanmi yo. Mw bay mesye dam yo souwè ou ak manmi Frans. Wi nap priye bondye poul kenbe nou an sante pou nou kontinye bel travay li konfye nou. Mesye dam mwen te vin fete ak mwen. Anderson ale ak yo, pou William regle zafe paspò pou li.
   
  12 11 2020 Messenger Olès
  Nou pat gen soley depi yon semen. Se jodi-a nou gen yon bèl soley. Konsa nou ap seche di ri nou rekolte deja. Nou poko fin rekolte. Nou deja gen plis ke ane pase.
   
  05 11 2020 Messenger Olès
  Nou tout lekol yo ap ouvè le 9 novanm. Nap an reta pou peye. William isit. Lap retoune potopwens demen. Lap pretem kòb pou nou peye lekòl yo. Konsa na remèt nan fen mwa. Dola US la desann 62 goud pou yon dola US. Nou komanse rekolte diri jodi-a.
   
  01 11 2020 Messenger Olès
  Pou nou lwe 6 ekta edmi tè pou 10 zan, sa ap koute nou. 5 000 USD.
  Se jodi-a medam yo ale potopwens. Yo ale an bis paske William te kontrarye pou vini.
   
  31 10 2020 Messenger Olès
  Mwen tou peye teren nap travay la, sou kont pè Dessalines te ba mwen.
   
  23 10 2020 Messenger Olès
  Mw te kominike ak responsab Natkom li di mw, pozisyon nou ye a pa pèmet nou jwenn bon siyal. Fok li ta achte 2 lòt aparèy. Youn pou plase nan antèn ki nan bouk la. Lòt la sou do kay sen Fwanswa. Men sa ap koute 400 USD. Mw tap pale ak Myram sou sa. Li dako pou peyel pou nou. Konsa nap espere kominike pa entenet pwochen randevou nou. Yanskian te kominikem dokiman pwojè-a. Si nou gentan gen bon entènet, lap pi fasil pou nou ranplil ansanm.
   
  19 10 2020 Messenger Olès
  Mw nan biwo lekol pè a pou enskri ti moun rete nan lekol la.
   
  16 10 2020 Messenger Olès
  William gen 675 USD plis 40 000 goud ( ht ) li fè kek depans nan potopwens poul te transpote yo nan kamyon Senmichel. 10 000 goud. Li genyen poul pote pou nou. 675 USD plis 30 000 ( ht )
 • 16/10/2020

  16 10 2020 Messenger Olès

  Kamyon poko jis kounya. Mwen pale ak chofè-a. Sil pa gentan livrem bagay yo, se demen maten map resevwa yo. Mwen mande William poul voye foto fakti yo pou ou. William di ki jwenn yon bèl diskont sou acha yo nan valeriokanez.

  Pè Dessalines ap kite pawas la. Evèk la ap vin chechel le 15 novanm. Mwen pale ak li de teren nou travay la, kontra nou pwal fini an mas tou swit apre rekot nou yo. Si nou gentan pare lajan, lap renouvle nou li ankò pou 5 ane. E si nou tap gen ase lan, mwen tap mandel sil te vle fe yon kontra pou 10 zan. Sa tap koute 5 000 USD.

   

  14 10 2020 Messenger Olès

  William te pwan kabann yo jodi-a. Li deja transpote pou mete nan yon kamyon kap vini Senmichel.

   

  04 10 2020 Messenger Olès

  Papa Yanskian pat anfom. Li te fe yon aksidan depi plis pase 30 an. Li te toujou bay pwoblèm. Fwa sa li te vin pi grav. Doktè oblije koupel. Yanskian oblije bay yon ti tan pou edel. Le li ekzeyate li pap gen moun pou edel anko nan potopwens. Yanskian mande mwen poul vini isit, pou yon ti tan, poul ka edel pi fasil.

   

  23 09 2020 Messenger Olès

  Nou fini ak pistach. Nou mezire mete nan sak pou konseve. Nou fè 306 mamit an po. Sa vle di nou poko retire grenn pistach yo nan kokiy. Nou te achte 75 mamit ak po ( kokiy ) Nou fe yon benefis de. 231 mamit. Nou rete 3 kilti pou nou rekolte. Pwa kongo, di ri ak pitimi

   

  16 09 2020 Messenger Olès

  Yè mwen te pase nan bank yè pandanm te soti potopwens. Bank yo vreman pa enteresan. Yo limite kantite kòb yo bay. Yo ban mwen 4 000 dol. William ap la nan wikenn lan. Map bay li poul peye kabann yo la preten 900 pou konpletel. Konsa nan fen mwa ma remet li le mwen teoune nan bank.

   

  11 09 2020 Messenger Olès

  Mw te antre potopwens, poum te pwan lajan pou nou te peye e pwan kabann yo. Ensekirite a two red nan potopwens, sa fe nou pa pwan chans al fè retrè. Mw rete poum al fè sa nan Gonayiv. William ap Senmichel nan fen mwa, ma bay li regle sa.

 • 27/07/2020

   

  27 07 2020 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Tout moun anfòm.
  • Daprè enfo ki soti nan jounal, gen 7 moun nan bouk la ki te kontamine ak kovid19 la.
  • Pou kounye a, sitiyasyon an vin pi grav an Bèljik. Vwayaj Yanskian an te deja repòte pou mwa septanm, men li posib ankò pou li repòte nan yon lòt dat ki p’ap nan mwa sa.
  • Ane sa nou p’ap resevwa nouvo timoun, nou vle jere avèk anpil pridans resous finasye nou.
  • Se poutèt sa, twa ti mesye yo ki fini lekòl klasik yo ki se Wilken, Ronaldo ak Robenson poko ap kòmanse tousuit etid siperyè yo. Tout fason jous kounye a an Ayiti dat pou lekòl ouvri poko janm fikse. Y’ap rete fè en nan ankò lakay nou pandan y’ap gen yon travay pou yo fè.
  • Twa medam yo, Nerlande, Milourde ak Myna ki te oblije kanpe etid yo poutèt kowona, yo kapab retounen al kontinye etid yo, depi lekòl yo reouvri. Petèt ke se jous nan mwa mas 2021.
  • Gen 4 pitit Olès ki nan òfelina a, pou yo bay kout men. William kite machin li disponib pou nou. Chedeline, Emmanuel ak Ricardo yo tout la. De dènye yo gen pou yo vin doktè, men inivèsite yo a kanpe tou.
  • Petèt ke lekòl yo kapab remèt kanè yon fason akoz ane lekòl sa ki gen anpil ratman ant 10 ak 17 daout, petèt yo ka tou reouvri nan menm moman sa, men apre kowona gen lòt pwoblèm ki gen rapò avèk sekirite a.
  • Nan jaden an nou te plante nan menm kantite espas ke ane pase. Nou te gentan plante diri ak pistach. Kounye a nou pral plante pitimi ( yon sereyal ki donnen nan peyi cho)
  • Nan mitan Sen Fraswa ak Sent-Àn genyen pwa kongo ak mayi
  • Nou te gen yon ti rezèv labank gras ak lavant dlo a. nou te rele teknisyen enstalsyon an paske te gen yon pwoblèm depi kèk jou. Se poutèt sa nou te fè yon ti kanpe sou lavant la.
  • Pou kounye a nou genyen 5 kochon ak 6 femèl bèf. Nou gen kèk pentad toujou. Nou manje yo de fason regilye.
  • Pi a pa bay anpil dlo malgre nou nan sezon lapli. Ponp la te vin gen yon pàn apre kèk minit. N’ap egzamine pwoblèm nan.
  • Rotary Club Gonayiv toujou ap mande yon frè pou efò yo te fè lè nou t’ap reyalize pwojè sa ki se (enstalasyon dlo trete ak basen). Frans pral fè kalkil pou li wè konbyen li gen pou li bay ankò.
  • Se jodia n’ap fete 14èm anivèsè depi òfelina a te ouvri.

  Olès vin konnen tout move pawòl ki te pouse abitan bouk la pou yo vin kraze pòtay òfelina a ak kout wòch lè yo te vin konnen ke Frans te pran nan kowona, se te ‘’Radio Etoile Rouge’’. Piske lapolis konn kèk fwa ap tande emisyon sa, yo vini byen vit sou plas pou evite plis dega.

 • 31 08 2020

  30 08 2020 Messenger Olès

  Nou komanse rache pistach jodi-a.

  Nou ale lakay ak pye yo, pou nou retire grenn pistach yo nan pye yo. Aprè nou jwenn pay yo pou bèf yo.

   

  23 08 2020 Messenger Olès

  Nou gen anpil lapli jodi-a. Depi 6 zè maten-an. Se yon tanpèt. Li rele Lora. Li komanse fè anpil dega nan kek zòn nan peyi a.

   

  14 08 2020 Messenger Olès

  Nou nan wout pou retounen Senmichel. Mwen gen randevou premye senmenn septanm. William te ale ak mwen maten-an nan valeriyokanèz. Telefòn mwen pat gen chaje. William te chaje pou fè foto ak voye yo pou ou.

   

  09 08 2020 Messenger Olès

  Bò isit tout moun anfom gras a dye. Map pwofite antre potopwens ak William jodi-a. Poum al wè doktè. Pwoblem osmoz la rezoud an pati. Yo ale ak ponp ki an pan lan pou reparasyon.

   

  29 07 2020 Messenger Olès

  Jaden-an komanse bèl. Gen pwa kongo ak pistach. Nou te byen reyisi. Ane sa ankò. Si dye vle gen espwa. Rekot gonbo nan lakou pa deyè Senfwanswa.

 • 27/07/2020

   

  08 07 2020 Messenger Olès

  Si se pat pwoblem kowona. Lè konsa, ou te nan wout. Demen dye vle ou tap ak nou. Malerezman. Nap priye pou tout bagay retabli. Konsa pou kontinye vini kom dabitid.

   

  07 07 2020 Messenger Olès

  Nou plante deja. Pwa kongo, pistach ak diri. Kounya nap fè eksperyans nap pitimi.

  Nou komanse ak premye sa saklaj. Tout sa ki sakle deja, nap plante pitimi.

   

  072 07 2020 Messenger Olès

  Se jodi-a William ap vini ak medam yo.

Pages