Skip directly to content
 • 07 12 2020

  07 12 2020 Messenger Olès
  Wilken, Robenson ni Ronaldo jwenn rezilta. Yo reyisi. Mwen mande yo pou reflechi, pou di ekzat sa yap vle aprann. Paske yo chanje lide tanzantan. Kòm yo gen yon ti tan devan yo. Konsa map gentan pou fè kontak yo pou lane pwochèn.
   
  29 11 2020 Messenger Olès
  Di ri fin seche. Koun nap mete yo nan dwoum pou konseve.
   
  18 11 2020 Messenger Olès
  Nan Jaden mwen ye la, nap kontinye rekolte diri.
   
  17 11 2020 Messenger Olès
  Pe Dessalines pwale nan senmenn nan. Nouvo pè-a enstale dimanch lan. Li ba mw papye yo. Gen yon chanjman ki fèt nan kontra. Paske komite ki responsab tè yo pa dakò pou 10 zan. Se pou 9 ane. Konsa li remet mwen 500 USD. Nan non Òfelina nou bay li yon kado valè 100 USD. Res la nou pasel nan lekòl. Li pwale nan pawas Dezam kote Pon Sonde.
   
  15 11 2020 ANIVESE PAPI OLÉS
   
  15 11 2020 Messenger Olès
  Gwo mèsi pou souwè ou, manmi Frans ak lot zanmi yo. Mw bay mesye dam yo souwè ou ak manmi Frans. Wi nap priye bondye poul kenbe nou an sante pou nou kontinye bel travay li konfye nou. Mesye dam mwen te vin fete ak mwen. Anderson ale ak yo, pou William regle zafe paspò pou li.
   
  12 11 2020 Messenger Olès
  Nou pat gen soley depi yon semen. Se jodi-a nou gen yon bèl soley. Konsa nou ap seche di ri nou rekolte deja. Nou poko fin rekolte. Nou deja gen plis ke ane pase.
   
  05 11 2020 Messenger Olès
  Nou tout lekol yo ap ouvè le 9 novanm. Nap an reta pou peye. William isit. Lap retoune potopwens demen. Lap pretem kòb pou nou peye lekòl yo. Konsa na remèt nan fen mwa. Dola US la desann 62 goud pou yon dola US. Nou komanse rekolte diri jodi-a.
   
  01 11 2020 Messenger Olès
  Pou nou lwe 6 ekta edmi tè pou 10 zan, sa ap koute nou. 5 000 USD.
  Se jodi-a medam yo ale potopwens. Yo ale an bis paske William te kontrarye pou vini.
   
  31 10 2020 Messenger Olès
  Mwen tou peye teren nap travay la, sou kont pè Dessalines te ba mwen.
   
  23 10 2020 Messenger Olès
  Mw te kominike ak responsab Natkom li di mw, pozisyon nou ye a pa pèmet nou jwenn bon siyal. Fok li ta achte 2 lòt aparèy. Youn pou plase nan antèn ki nan bouk la. Lòt la sou do kay sen Fwanswa. Men sa ap koute 400 USD. Mw tap pale ak Myram sou sa. Li dako pou peyel pou nou. Konsa nap espere kominike pa entenet pwochen randevou nou. Yanskian te kominikem dokiman pwojè-a. Si nou gentan gen bon entènet, lap pi fasil pou nou ranplil ansanm.
   
  19 10 2020 Messenger Olès
  Mw nan biwo lekol pè a pou enskri ti moun rete nan lekol la.
   
  16 10 2020 Messenger Olès
  William gen 675 USD plis 40 000 goud ( ht ) li fè kek depans nan potopwens poul te transpote yo nan kamyon Senmichel. 10 000 goud. Li genyen poul pote pou nou. 675 USD plis 30 000 ( ht )
 • 16/10/2020

  16 10 2020 Messenger Olès

  Kamyon poko jis kounya. Mwen pale ak chofè-a. Sil pa gentan livrem bagay yo, se demen maten map resevwa yo. Mwen mande William poul voye foto fakti yo pou ou. William di ki jwenn yon bèl diskont sou acha yo nan valeriokanez.

  Pè Dessalines ap kite pawas la. Evèk la ap vin chechel le 15 novanm. Mwen pale ak li de teren nou travay la, kontra nou pwal fini an mas tou swit apre rekot nou yo. Si nou gentan pare lajan, lap renouvle nou li ankò pou 5 ane. E si nou tap gen ase lan, mwen tap mandel sil te vle fe yon kontra pou 10 zan. Sa tap koute 5 000 USD.

   

  14 10 2020 Messenger Olès

  William te pwan kabann yo jodi-a. Li deja transpote pou mete nan yon kamyon kap vini Senmichel.

   

  04 10 2020 Messenger Olès

  Papa Yanskian pat anfom. Li te fe yon aksidan depi plis pase 30 an. Li te toujou bay pwoblèm. Fwa sa li te vin pi grav. Doktè oblije koupel. Yanskian oblije bay yon ti tan pou edel. Le li ekzeyate li pap gen moun pou edel anko nan potopwens. Yanskian mande mwen poul vini isit, pou yon ti tan, poul ka edel pi fasil.

   

  23 09 2020 Messenger Olès

  Nou fini ak pistach. Nou mezire mete nan sak pou konseve. Nou fè 306 mamit an po. Sa vle di nou poko retire grenn pistach yo nan kokiy. Nou te achte 75 mamit ak po ( kokiy ) Nou fe yon benefis de. 231 mamit. Nou rete 3 kilti pou nou rekolte. Pwa kongo, di ri ak pitimi

   

  16 09 2020 Messenger Olès

  Yè mwen te pase nan bank yè pandanm te soti potopwens. Bank yo vreman pa enteresan. Yo limite kantite kòb yo bay. Yo ban mwen 4 000 dol. William ap la nan wikenn lan. Map bay li poul peye kabann yo la preten 900 pou konpletel. Konsa nan fen mwa ma remet li le mwen teoune nan bank.

   

  11 09 2020 Messenger Olès

  Mw te antre potopwens, poum te pwan lajan pou nou te peye e pwan kabann yo. Ensekirite a two red nan potopwens, sa fe nou pa pwan chans al fè retrè. Mw rete poum al fè sa nan Gonayiv. William ap Senmichel nan fen mwa, ma bay li regle sa.

 • 27/07/2020

   

  27 07 2020 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Tout moun anfòm.
  • Daprè enfo ki soti nan jounal, gen 7 moun nan bouk la ki te kontamine ak kovid19 la.
  • Pou kounye a, sitiyasyon an vin pi grav an Bèljik. Vwayaj Yanskian an te deja repòte pou mwa septanm, men li posib ankò pou li repòte nan yon lòt dat ki p’ap nan mwa sa.
  • Ane sa nou p’ap resevwa nouvo timoun, nou vle jere avèk anpil pridans resous finasye nou.
  • Se poutèt sa, twa ti mesye yo ki fini lekòl klasik yo ki se Wilken, Ronaldo ak Robenson poko ap kòmanse tousuit etid siperyè yo. Tout fason jous kounye a an Ayiti dat pou lekòl ouvri poko janm fikse. Y’ap rete fè en nan ankò lakay nou pandan y’ap gen yon travay pou yo fè.
  • Twa medam yo, Nerlande, Milourde ak Myna ki te oblije kanpe etid yo poutèt kowona, yo kapab retounen al kontinye etid yo, depi lekòl yo reouvri. Petèt ke se jous nan mwa mas 2021.
  • Gen 4 pitit Olès ki nan òfelina a, pou yo bay kout men. William kite machin li disponib pou nou. Chedeline, Emmanuel ak Ricardo yo tout la. De dènye yo gen pou yo vin doktè, men inivèsite yo a kanpe tou.
  • Petèt ke lekòl yo kapab remèt kanè yon fason akoz ane lekòl sa ki gen anpil ratman ant 10 ak 17 daout, petèt yo ka tou reouvri nan menm moman sa, men apre kowona gen lòt pwoblèm ki gen rapò avèk sekirite a.
  • Nan jaden an nou te plante nan menm kantite espas ke ane pase. Nou te gentan plante diri ak pistach. Kounye a nou pral plante pitimi ( yon sereyal ki donnen nan peyi cho)
  • Nan mitan Sen Fraswa ak Sent-Àn genyen pwa kongo ak mayi
  • Nou te gen yon ti rezèv labank gras ak lavant dlo a. nou te rele teknisyen enstalsyon an paske te gen yon pwoblèm depi kèk jou. Se poutèt sa nou te fè yon ti kanpe sou lavant la.
  • Pou kounye a nou genyen 5 kochon ak 6 femèl bèf. Nou gen kèk pentad toujou. Nou manje yo de fason regilye.
  • Pi a pa bay anpil dlo malgre nou nan sezon lapli. Ponp la te vin gen yon pàn apre kèk minit. N’ap egzamine pwoblèm nan.
  • Rotary Club Gonayiv toujou ap mande yon frè pou efò yo te fè lè nou t’ap reyalize pwojè sa ki se (enstalasyon dlo trete ak basen). Frans pral fè kalkil pou li wè konbyen li gen pou li bay ankò.
  • Se jodia n’ap fete 14èm anivèsè depi òfelina a te ouvri.

  Olès vin konnen tout move pawòl ki te pouse abitan bouk la pou yo vin kraze pòtay òfelina a ak kout wòch lè yo te vin konnen ke Frans te pran nan kowona, se te ‘’Radio Etoile Rouge’’. Piske lapolis konn kèk fwa ap tande emisyon sa, yo vini byen vit sou plas pou evite plis dega.

 • 31 08 2020

  30 08 2020 Messenger Olès

  Nou komanse rache pistach jodi-a.

  Nou ale lakay ak pye yo, pou nou retire grenn pistach yo nan pye yo. Aprè nou jwenn pay yo pou bèf yo.

   

  23 08 2020 Messenger Olès

  Nou gen anpil lapli jodi-a. Depi 6 zè maten-an. Se yon tanpèt. Li rele Lora. Li komanse fè anpil dega nan kek zòn nan peyi a.

   

  14 08 2020 Messenger Olès

  Nou nan wout pou retounen Senmichel. Mwen gen randevou premye senmenn septanm. William te ale ak mwen maten-an nan valeriyokanèz. Telefòn mwen pat gen chaje. William te chaje pou fè foto ak voye yo pou ou.

   

  09 08 2020 Messenger Olès

  Bò isit tout moun anfom gras a dye. Map pwofite antre potopwens ak William jodi-a. Poum al wè doktè. Pwoblem osmoz la rezoud an pati. Yo ale ak ponp ki an pan lan pou reparasyon.

   

  29 07 2020 Messenger Olès

  Jaden-an komanse bèl. Gen pwa kongo ak pistach. Nou te byen reyisi. Ane sa ankò. Si dye vle gen espwa. Rekot gonbo nan lakou pa deyè Senfwanswa.

 • 27/07/2020

   

  08 07 2020 Messenger Olès

  Si se pat pwoblem kowona. Lè konsa, ou te nan wout. Demen dye vle ou tap ak nou. Malerezman. Nap priye pou tout bagay retabli. Konsa pou kontinye vini kom dabitid.

   

  07 07 2020 Messenger Olès

  Nou plante deja. Pwa kongo, pistach ak diri. Kounya nap fè eksperyans nap pitimi.

  Nou komanse ak premye sa saklaj. Tout sa ki sakle deja, nap plante pitimi.

   

  072 07 2020 Messenger Olès

  Se jodi-a William ap vini ak medam yo.

 • 15/06/2020

   

  15 06 2020 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Tout moun anfòm. Pa gen okenn siy grip, okenn moun k’ap touse.
  • Kowona ap kontinye fin gaye an Ayiti. Pa gen bagay pou fè tès, anpil moun al souvan kay doktè. Petèt nan bouk la gen kèk moun ki mouri nan kowona. Pa gen anyen pou yo teste moun yo nan bouk la. Yo di ke menm mwatye nan 12 milyon moun k’ap viv nan peyi a kapab kontamine.
  • Nan òfelina nou respekte tout prekosyon yo. Pyès moun pa soti anndan. Sèl moun k’ap travay yo ki antre soti. Olès anvizaje pou ototrize yo rete lakay yo nan mwa jiyè ak nan mwa daout. Nou gen kont gran gason ak gran fi ki ka ede nou.
  • Tou lekòl rete fèmen. Legliz yo vin fenk ouvri la, men magre Pè a ap ensiste moun yo toujou ap plede vini an foul nan mès yo nan bouk la. Losti a pa bay sou lang ankò men nan plat men.
  • Nou plante plis diri nan jaden an, plis ke ane pase, nou kapab di de fwa plis ( 24 mamit olye de 12 mamit). Nou tèlman rekòlte pwa kongo ke nou vann 180 mamit pou 67. 500 goud (enviwon 700 ewo). Sa pèmèt nou peye semans diri a. Nan òfelina nou manje anpil pwa kongo ke nou te rekòlte. Bon nou ka di nou manje l’ chak jou.
  • Femèl bèf ak towo yo anfòm. Erezman yo jwenn ase zèb padan sezon lapli sa ap byen pase la.
  • Petèt ke vwayaj Yanskian p’ap ka fèt an jiyè ankò. Sanble ke vòl ant kontinan yo poko ap fonksyone pou moman yo la. Antouka nou vle fè Yanskian vini isit pou l’ pran plizyè fòmasyon men pou kounye a li twò danje pou vwayaje soti en Ewòp pou Ayiti.
  • Transmisyon minibis la an pàn. Yon neve Olès, ki rete Ozetazini pral chèche yon lòt derechanj pou li.
 • 15/05/2020

   

  15 05 2020 dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Karantèn enpoze a fini depi lontan men Olès fè tout moun rete anndan jiskaske oterite yo vin leve l’ ofisyèlman. Li te fè yon reyinyon avèk moun k’ap travay yo pou esplike yo kòman pou yo pwoteje yo. Medam yo fè deplasman chak jou pou ale nan mache yon zòn ki toujou gen anpil moun.
  • Kowona ap gaye kò l’ an Ayiti. Chedeline ki te mennen vizitè nan òfelina 10 mas pase a poko ka rantre lakay li. Vwazen li yo nan Pòtoprens p’ap aksepte yon moun ki ka enfekte vin nan katye a. Durand te retounen pou menm bagay sa tou. Li ta dwe retounen ak vizitè yo 20 mas nan Pòtoprens si tout bagay sa yo pa t’ rive, pou yo te mennen moun yo Mibalè. Li te ale lakay li, men li te oblije retounen tousuit.
  • Kowona a plis prezan nan Pòtoprens ak vil ki antoure l’ yo, epi yon ti jan plis limite nan Okap, se de vil sa yo ki gen yon èpòt entènasyonal.
  • Gen kèk politisyen ki fè don nan separe ti bagay pou sèvi, sitou bagay pou manje, pa gen dout se pou fè yo wè yo.
  • Olès achte yon gran kantite sak diri ak farin pou si anons peyi lòk sa ta respekte. Nou gen toujou yon bon kantite pwa kongo ki soti nan jaden nou.
  • Lapli a kòmanse ap tonbe e nou espere jwenn yon bon ane rekòlt tankou ane pase.
  • Lokasyon moso tè pou plante a ap fini nan mwa fevriye. Nou pral pwolonje l’ pou menm pri a 2.500 dola.

  Vwayaj mas 2020 an

  Vwayaj Frans te sot fè a la te diferan ke tout lòt vwayaj ki te pase yo. Pou kòmanse, de moun ki konn ede nou yo Jef ak Pierre, te anile vwayaj pa yo a paske yo te pè kowonaviris. Epi tou Frans te vin kontamine ak viris la pandan vwayaj ale a. apre kèk jou li te vin gen fyèv epi li te vin entène nan lopital inivèsite Mibalè yon semèn pita. Ereszman li te vin bon nan 10 jou epi li te tou pran dènye vòl pou l’ retounen lakay li. Premye avril, nou ka di nan yon semèn pita ke sa ki te prevwa, li te lakay li.                                                                                                                              Pou kounye a li geri nèt nèt.

 • 24/06/2020

   

  19 06 2020 Messenger Olès

  Medam potopwens yo ki anvi vini, paske lekòl yo ap ouvri jis an mas. Pè Hoet te pale ak mwen. Mwen panse menm jan ak ou, ak pè Hoet. Mwen pa gen pwoblem tou pou yo vini. Pwoblem kowona fè li enpe difisil. Paske li pap bon pou yo vini an poblik. Mwen mande William poul ta vini ak yo pou nou. Lap planifye fen mwa ou debi jiyè.

   

  26 05 2020 Messenger Olès

  Travay ak plantasyon yo ap kontinye. Nou sou  6e jou. Nou fin plante pistach.  Nap avanse ak pwa kongo. Len fini plante pwa. Nap plante di ri. Lòt bagay mw poko  ale la bank. Paske gen plizyè sikisal ini bank ki femen nan peyi-a yo an karanten, paske gen plizyè anplwayè ki enfekte kowona. Map swiv avan mw ale. William ap prete mw kob poum peye ouvriye yo ak poum peye anplwayè.

  Kijan santew ye? Bò isit tout moun pa pimal. Gen kek ki gen grip. Men se pa kowona. Yap bwe anpil te fèy ak pran vitamin c.

 • 25.05.2020

   

  16 05 2020 Messenger Olès

  Kowona ap mache a gran pa nan peyi-a. Sitou nan potopwens ak Gonayiv tou. Gen anpil moun preske nan tout peyi-a ki gen tout sentom yo, ki pa vle wè dokte, jis pou yo pa di se kowona yo gen. Se yon gwo danje.

  Jiskounya moun yo pa pwan sa oserye pou pwoteje tet yo al lòt moun. gouvenman tou, pa pran pyes desizyon pou pwoteje moun. Sèlman lekol ak legliz ki pa fonksyone.

   

  15 05 2020 Messenger Olès

  Nou komanse plante ak pistach. Men nou dwe labouraj la. Mw pwan mwens ouvriye. Paske gran mesye yo ap ede tou.

   

  13 05 2020 Messenger Olès

  Se jodi-a doktè yo vini fè prelèvman. Yo remèt mwen tout rezilta yo.

   

  10 05 2020 Messenger Olès

  Vach la fe pitit yè maten. Li pa delivre apre akouchman. Se jodi-a, mw rele veterinè pou vin fè operasyon pou retire plasenta nan vant li. Ti pitit la poko ka tete. Konsa nou pwan lèt nan manman pou bay li nan bibwon. Se yon ti towo ( ti gason)

   

  03 05 2020 Messenger Olès

  Mw pat desi rele yo non. Mwen tap swiv. Paske yo pa serye. Nou te fache ak yo anpil fwa.

   

  02 05 2020 Messenger Olès

  Jis kounya dokte yo pa janm relem. Mwen otorize yo soti jis pou fe kek mouvman nan lakou. Yo vreman neglijan. Diran tan karantèn lan, yo pat bay pyes akonpayman. Nou ba yo yon swen espesyal. Yo trèzanfòm.

   

  27 04 2020 Messenger Olès

  Jodi-a 27 siman ou reprann aktivitew? Byen ke lajan USD pi che kounya. 100 goud pou yon dol ht. Map mande pri fou a.

   

  26 04 2020 Messenger Olès

  Delegasyon an te pase. Yo pat vreman fe anyen. Direkte laboratwa nasyonal la di mwen se lendi dye vle lap voye fè prelevman se apre sa yap leve karantèn lan. Nap swete tout bagay byen. Pou achte manje se franswaz mwen te voye ak Beljemps pou fè pwovizyon okap pou nou.

   

  25 04 2020 Messenger Olès

  Li pwobabl pou nou gen vizit yon delegasyon ki soti ministè sante piblik nan Ofelina nan lè kap vini la. Direktè depatman ki te enfòmem.

   

  22 04 2020 Messenger Olès

  William te nou don yon bwat vitamin c siwo e konprime jonas nou gen pou anpil jou. Jis kounya nou tout toujou an karantèn. Pliske ke yon mwa nou rete andan Ofelina jamè soti.

   

  07 04 2020 Messenger Olès

  Mw te resevwa vizit yon lidè politik moun Senmichel. Li te depasaj nan komin lan. Li te gen pou vizite 3 kote. Nou te youn nan 3. Li te pote yon ti pwovizyon pou nou tou. Te gen plizye jounalis ki te akonpanyel. Se te yon bel jes, ke otorite sante yo nan peyi-a pat fe sa.

   

  05 04 2020 Messenger Olès

  Mw te fe yon ti reflechi sou vwayaj Yanskian lan. Mw panse, se yon bon lide. Selman mwen ta konseye, si tout bagay ta gentan rekomanse fonksyone. Pou sa fèt nan gran vakans, paske se moman kap pi bon, ni pou ti moun yo tou.

   

  04 04 2020 Messenger Olès

  Se yon move nouvel lew di ou oblije deside pap vwayaje pou yon peryod endetemine. Donk nap priye bondye pou ou anfom nèt pi vit posib. Pou Corona fini vit tou, pouw kontinye vini kom dabitid. Pou vwayaj Yanskian map baw repons sam panse demen.

   

  02 04 2020 Messenger Olès

  Bonswa papi Frans. Kijanw ye? Bo isit nou pa pimal gras a dye. Anpil anpil moun mandem pou salyew.

 • 06 03 2020

   

  28 02 2020 Messenger Olès

  Jodi-a se yon jou espesyal pou ou papi Frans ak fanmiy. Nan okazyon joune sa. Manmi Oles, tout ti moun yo ak mwen kontan mete ansanm pou diw bon anivèsè. Nou mande bondye poul toujou akonpanyew, beniw, baw kiuraj, sante, long vi pouw kontinye travay bondye konfyew

   

  19 02 2020 Messenger Olès

  William te ale achte pentad an Dominikani. Li bay Ofelina sa yo. 58 pentad. Li fe sipriz. Li dim mete yo nan kay poul ofelina pou ofelina

   

  10 02 2020 Messenger Olès

  Mwen antre potopwens jodi-a poum we ak dokte. Pou yon evalyasyon. Bos seramik yo ap fini net jodi-a.

   

  06 02 2020 Messenger Olès

  Bos yo travay pou fini ak andan douch yo. Yo fini monte seramik nan tout chanm yo. Yap komanse ak eskalye yo demen dye vle.

   

  05 05 2020 Messenger Olès

  Nouvo manbran yo mande sèvis, paskel pa pwodwi menm kantite ankò. Mw te rele Sani Swis. Yo kapab vini fe sevis la pou nou. Sa ap koute 250 USD. Men tou gen yon lot konsey teknisyen an banm. Si nou vle nou ka mete yon sel manbran, kap pi gwo. Lap koute 369 USD. Ak yon Awozin kap koute 122 USD. Le sa nap ka pwodwi plis dlo pa minit. Plis yon ti fre li poko dim ki kantite. Saw panse?

   

  03 02 2020 Messenger Olès

  Bos yo redemare ak monte seramik yo. Li pwobabl pou yo fini demen dye vle. Bos Tido fin fè fè fòje yo. Map cheche yo demen.

   

  02 02 2020 Messenger Olès

  Nou te voye Ronald, Ilianette ak Dieunise al wè Westendjie jodi-a. Dieudonne ki te ale ak yo sou moto. Yo fe yon demi joune ak li. Map mande Ronald voye foto bebe-a pou ou. Non bebe-a se. Tara Sterlie Fenelon. Ta sanble gen non toujou devan Sterlie. Ma gentan ba wou non an konplè.

Pages